ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30204 (พ่นทราย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางนาริวรรณ คำสิม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40688 นางสาวพรนภา มัสกุรงค์ 5/14  
2 43263 นางสาวนภัสสร บุญร่วม 5/14  
3 43258 นางสาวจันทรพร สมชื่อ 5/14  
4 41087 นางสาวปาริณี สมศรี 5/15  
5 43282 นายวีรพงศ์ ถะเกิงสุข 5/15  
6 41112 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี 5/16  
7 43294 นางสาวชาลิษา สายบุตร 5/16  
8 41075 นางสาวธนภรณ์ ฉายแก้ว 5/16  
9 41111 นางสาวอรสา เรืองรุ่งศรี 5/16  
10 40927 นางสาวธิดาแก้ว สุรวงศ์ธนกุล 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  9 คน