ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40620 /  
2 40901 /  
3 43257 /  
4 43266 /  
5 40642 /  
6 41059 /  
7 43287 /  
8 41082 /  
9 41103 /  
10 43278 /  
11 43280 /  
12 40951 /  
13 40969 /  
14 40953 /  
15 40937 /  
16 41005 /  
17 40822 /  
18 40986 /  
19 41057 /  
20 40610 /  
21 41088 /  
22 41091 /  
23 43284 /  
24 41069 /  
25 40747 /  
26 41080 /  
27 43275 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  27 คน