ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40620 นายชนวัตร จันทมงคล 5/14  
2 40901 นายสุกฤษฏิ์ พัตภักดิ์ 5/14  
3 43257 นายขวัญชัย พูนสวัสดิ์ 5/14  
4 43266 นายพันเลิศ ดวงจันทร์ 5/14  
5 40642 นายภัทรกร วงศ์อุดม 5/14  
6 41059 นายอชิตะ ตะกรุดคง 5/14  
7 43287 นางสาวสุณัฐชา มาลีแก้ว 5/15  
8 41082 นายนิธิศ เลิศงาม 5/15  
9 41103 นายพัสกร ดวงดี 5/15  
10 43278 นางสาวเพชรไพลิน คำผาย 5/15  
11 43280 นางสาววัชรินทร์ดา กลิ่นไธสง 5/15  
12 40951 นายสินตา สุมหิรัญ 5/15  
13 40969 นายเจษฎา มูลละ 5/15  
14 40953 นายสุทธินัย โจมรัมย์ 5/15  
15 40937 นายพรมปัญญา วิโสรัมย์ 5/15  
16 41005 นายสราวุธ ไหว้พรหม 5/15  
17 40822 นายธนวรรธณ์ จันทเขต 5/15  
18 40986 นายธีรนนท์ นะรายรัมย์ 5/15  
19 41057 นายสิเนรุ เนตรพระ 5/15  
20 40610 นายกฤษณะ คูณกลาง 5/15  
21 41088 นายปุณณเมศวร์ เดชศรีมงคลกุล 5/15  
22 41091 นายพิพัฒน์ พรพิพัฒน์ 5/15  
23 43284 นางสาวศิรินภา ปัจชัยยัง 5/15  
24 41069 นายไชยวัฒน์ เมินดี 5/15  
25 40747 นายสันติ ทองประดับ 5/15  
26 41080 นายธีรวัฒน์ นามเพราะ 5/15  
27 43275 นายณัฐพล บุตรลักษณ์ 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  4 คน