ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30255 (การทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40663 นายคชา จันทร์เกิด 5/14  
2 40790 นายประสิทธิ์ ยอดศิริ 5/14  
3 40914 นายจิตติพัทธ์ เอี่ยมสะอาด 5/14  
4 40949 นายศุภกิจ เครือศรี 5/14  
5 43265 นายปพนพัฒน์ ล่าทา 5/14  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  0 คน