ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30286 (การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40636 นายพชรพล บึ้งชัยภูมิ 5/14  
2 43256 นางสาวกิตติยา ศิริรจน์ 5/14  
3 43271 นางสาวสุวรรณา กระแสโสม 5/14  
4 43267 นางสาวเพ็ญพิชชา สายบุตร 5/14  
5 40751 นายสุรพันธ์ ดวงศรี 5/14  
6 40716 นางสาวเจรินยา หอมดอกพุธ 5/14  
7 40729 นางสาวธัญศร ใจกล้า 5/14  
8 43268 นางสาวรมณี แย้มชู 5/14  
9 40750 นางสาวสุธาทิพย์ นิยมตรง 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  7 คน