ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43286 นางสาวสุชานาถ อิสระภาพ 5/15  
2 43279 นางสาวมาริษา สมวาจา 5/15  
3 43281 นางสาววาสนา สีดา 5/15  
4 43272 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งมีมา 5/15  
5 43273 นางสาวกนกวรรณ มิฆเนตร 5/15  
6 43283 นางสาวศศิวิมล วรรณศิริ 5/15  
7 43277 นางสาวธนวรรณ บุญมี 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  7 คน