ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43217 นายพีรพัฒน์ นนทมาตร์ 5/10  
2 43212 นายทศพร สืบเพ็ง 5/10  
3 43213 นายบุรินทร์ พงาตุนัดถ์ 5/10  
4 40838 นายภูรินทร์ อินทร์ตา 5/10  
5 41031 นายนนทวรรธน์ อินทรศรี 5/10  
6 40839 นายรัฐศาสตร์ พ่อค้า 5/10  
7 40720 นายชิษณุชา เกตุศิริ 5/10  
8 40736 นายพงศ์ปกรณ์ อินทร์นุช 5/10  
9 40726 นายธนวิทย์ ประเกาทัน 5/10  
10 40657 นายอาชานนท์ บุ้งทอง 5/10  
11 40749 นายสุกิจ แก้วกาฬ 5/10  
12 43216 นางสาวพัชริดา คงดวงดี 5/10  
13 43221 นางสาววีณา ประจันทร์ 5/10  
14 41036 นายประโยชน์ มุมทอง 5/10  
15 41100 นายวีรพนธ์ แก้ววิเศษ 5/10  
16 40816 นายณัฐดนัย ม่วงอ่อน 5/10  
17 43223 นายสิปกร โฉมใส 5/10  
18 41155 นายสุรินทร์ พระเทพวงษา 5/12  
19 40603 นายโมนัย สิยาชีพ 5/13  
20 41082 นายนิธิศ เลิศงาม 5/15  
21 41087 นางสาวปาริณี สมศรี 5/15  
22 41103 นายพัสกร ดวงดี 5/15  
23 43282 นายวีรพงศ์ ถะเกิงสุข 5/15  
24 40822 นายธนวรรธณ์ จันทเขต 5/15  
25 40747 นายสันติ ทองประดับ 5/15  
26 41057 นายสิเนรุ เนตรพระ 5/15  
27 41088 นายปุณณเมศวร์ เดชศรีมงคลกุล 5/15  
28 41091 นายพิพัฒน์ พรพิพัฒน์ 5/15  
29 41069 นายไชยวัฒน์ เมินดี 5/15  
30 41080 นายธีรวัฒน์ นามเพราะ 5/15  
31 43275 นายณัฐพล บุตรลักษณ์ 5/15  
32 41075 นางสาวธนภรณ์ ฉายแก้ว 5/16  
33 41112 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี 5/16  
34 43294 นางสาวชาลิษา สายบุตร 5/16  
35 41111 นางสาวอรสา เรืองรุ่งศรี 5/16  
36 40927 นางสาวธิดาแก้ว สุรวงศ์ธนกุล 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  8 คน