ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43217 /  
2 43212 /  
3 43213 /  
4 40838 /  
5 41031 /  
6 40839 /  
7 40720 /  
8 40736 /  
9 40726 /  
10 40657 /  
11 40749 /  
12 43216 /  
13 43221 /  
14 41036 /  
15 41100 /  
16 40816 /  
17 43223 /  
18 41155 /  
19 40603 /  
20 41082 /  
21 41087 /  
22 41103 /  
23 43282 /  
24 40822 /  
25 40747 /  
26 41057 /  
27 41088 /  
28 41091 /  
29 41069 /  
30 41080 /  
31 43275 /  
32 41075 /  
33 41112 /  
34 43294 /  
35 41111 /  
36 40927 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  36 คน