ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30262 (แปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43218 นางสาวพุทธชาติ วงษ์เจริญ 5/10  
2 40833 นางสาวพรรณิภา แผนใหญ่ 5/10  
3 43214 นางสาวปิยนุช จารัตน์ 5/10  
4 40976 นางสาวณิชกานต์ ศิริสำราญ 5/12  
5 40835 นายภาคภูมิ นิลอาจ 5/12  
6 41029 นายธัณระวี เตียถาวรชัย 5/12  
7 43236 นายนิติพงษ์ นามุลทา 5/12  
8 41074 นายธนธรณ์ เหมือนศรี 5/12  
9 40863 นายคงณัฐ ปราณสุข 5/12  
10 40802 นายวิศรุต จารัตน์ 5/12  
11 40891 นายเพชรชรินทร์ ห้องขวาง 5/12  
12 40921 นายณฐกร หงษ์แก้ว 5/12  
13 40949 นายศุภกิจ เครือศรี 5/14  
14 43283 นางสาวศศิวิมล วรรณศิริ 5/15  
15 43279 นางสาวมาริษา สมวาจา 5/15  
16 43273 นางสาวกนกวรรณ มิฆเนตร 5/15  
17 43272 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งมีมา 5/15  
18 43281 นางสาววาสนา สีดา 5/15  
19 43286 นางสาวสุชานาถ อิสระภาพ 5/15  
20 43288 นางสาวอัญชิสา โสภา 5/15  
21 41127 นางสาวณัฐชยา สุกัน 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  12 คน