ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30262 (แปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43218 /  
2 40833 /  
3 43214 /  
4 40976 /  
5 40835 /  
6 41029 /  
7 43236 /  
8 41074 /  
9 40863 /  
10 40802 /  
11 40891 /  
12 40921 /  
13 40949 /  
14 43283 /  
15 43279 /  
16 43273 /  
17 43272 /  
18 43281 /  
19 43286 /  
20 43288 /  
21 41127 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  21 คน