ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30238 (โครงงานอาชีพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40738 /  
2 40805 /  
3 41039 /  
4 40788 /  
5 40800 /  
6 41110 /  
7 40734 /  
8 40916 /  
9 41101 /  
10 43227 /  
11 40770 /  
12 43224 /  
13 43233 /  
14 43229 /  
15 43228 /  
16 41083 /  
17 40925 /  
18 40659 /  
19 41010 /  
20 40789 /  
21 43232 /  
22 40710 /  
23 40972 /  
24 40867 /  
25 40874 /  
26 42240 /  
27 40579 /  
28 41056 /  
29 41041 /  
30 41089 /  
31 41055 /  
32 40681 /  
33 43251 /  
34 43245 /  
35 39706 /  
36 40977 /  
37 43242 /  
38 40932 /  
39 43287 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  39 คน