ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30238 (โครงงานอาชีพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40738 นายพิชาธร จุฬา 5/11  
2 40805 นายศุภธิวัฒน์ ปลื้มใจ 5/11  
3 41039 นายพิริยะ นพพันธ์ 5/11  
4 40788 นางสาวน้ำทิพย์ บุญวงศ์ 5/11  
5 40800 นายวรากร พวงขจร 5/11  
6 41110 นางสาวหทัยรัตน์ ชูศิริ 5/11  
7 40734 นายประภาส สาแพงน้อย 5/11  
8 40916 นายเฉลิมยศ ชัยธนสกุล 5/11  
9 41101 นายศิระธรรม อรุณชัยภิรมย์ 5/11  
10 43227 นายพงศ์ดนัย เจริญใหญ่ 5/11  
11 40770 นายชายชาญ หม้อทอง 5/11  
12 43224 นางสาวจิราภา ทองนำ 5/11  
13 43233 นางสาวอังคณา สิทธิสอน 5/11  
14 43229 นางสาวพัชรินทร์ เกษรแก้ว 5/11  
15 43228 นางสาวพลอยชมภู ผลเกิด 5/11  
16 41083 นางสาวบุญญิสา คงวัน 5/11  
17 40925 นางสาวธนพร ถูกขนาดดี 5/11  
18 40659 นายกฤติน ศิริสำราญ 5/11  
19 41010 นายอภิสิทธิ์ คงมาก 5/11  
20 40789 นายประธาน ตะลาโส 5/11  
21 43232 นางสาวรวิรรณ สังเกตกิจ 5/11  
22 40710 นายกิตติพันธ์ สุขขัง 5/11  
23 40972 นายชลสิทธิ์ สมสุข 5/11  
24 40867 นายจิโรจน์ หงษ์ทอง 5/11  
25 40874 นายธนภัทร ชื่อมี 5/11  
26 42240 นายกวิน ปานทอง 5/11  
27 40579 นายทีปกร ชาวกงจักร์ 5/11  
28 41056 นายสหรัฐ อยู่ดี 5/11  
29 41041 นายภูรี ปรากฎดี 5/11  
30 41089 นายพงศกร แพลอย 5/12  
31 41055 นายสรวิชญ์ ศรกล้า 5/12  
32 40681 นายธเนศศักดิ์ สุขดี 5/12  
33 43251 นายระพีพันธ์ สุขสวัสดิ์ 5/13  
34 43245 นายณัฐพล ลานกิ่ง 5/13  
35 39706 นายจินต์ณพัตร เจียมตระกูล 5/13  
36 40977 นายเด่นภูมิ มามาก 5/13  
37 43242 นางสาวจิราภรณ์ ธนาบูรณ์ 5/13  
38 40932 นายประวีณ เสี่ยงตรง 5/13  
39 43287 นางสาวสุณัฐชา มาลีแก้ว 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  11 คน