ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30271 (การบัญชีธุรกิจ 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40612 นายกานต์ มิ่งมงคล 5/10  
2 40523 นายกฤตติกร ดลเสมอ 5/10  
3 40502 นายปรเมศ ทองดี 5/10  
4 40545 นายพฤกษ์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ 5/10  
5 40529 นายจักรกฤช จารัตน์ 5/10  
6 40600 นายมาตุภูมิ งอกงาม 5/10  
7 41151 นายวริษฐ์ เอี่ยมปทุมศักดิ์ 5/13  
8 43254 นายกฤษดา หงษ์วุธ 5/14  
9 40644 นายยศกร กันยา 5/14  
10 43265 นายปพนพัฒน์ ล่าทา 5/14  
11 40642 นายภัทรกร วงศ์อุดม 5/14  
12 43269 นางสาววทัญญา ดีมั่น 5/14  
13 43264 นางสาวบุญญปัญญ์ ใจใหญ่ 5/14  
14 40807 นายสุรสีห์ สุธรรม 5/14  
15 40729 นางสาวธัญศร ใจกล้า 5/14  
16 43284 นางสาวศิรินภา ปัจชัยยัง 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  4 คน