ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30255 (การทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43206 /  
2 40995 /  
3 40936 /  
4 40869 /  
5 40861 /  
6 41007 /  
7 40941 /  
8 40623 /  
9 43234 /  
10 41094 /  
11 40636 /  
12 43256 /  
13 43267 /  
14 43255 /  
15 43271 /  
16 43268 /  
17 40716 /  
18 40751 /  
19 40620 /  
20 43259 /  
21 43261 /  
22 43260 /  
23 40692 /  
24 41159 /  
25 43262 /  
26 43966 /  
27 40986 /  
28 41081 /  
29 40899 /  
30 43276 /  
31 43277 /  
32 41139 /  
33 41157 /  
34 43289 /  
35 40873 /  
36 43301 /  
37 40860 /  
38 43304 /  
39 40750 /  
40 43291 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน