ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30255 (การทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43206 นายกานท์ปกรณ์ ใจกล้า 5/10  
2 40995 นายภานุวัฒน์ บูรณ์เจริญ 5/12  
3 40936 นายพนธกร สารจูม 5/12  
4 40869 นายณัชพล ธนภัทรดิลก 5/12  
5 40861 นายกฤษณะ สังข์ขาว 5/12  
6 41007 นายสิรวิชญ์ ช่วงชัย 5/12  
7 40941 นายเมธาพันธ์ โตพูนพิพัฒน์ 5/12  
8 40623 นายณัฐกร บูรณ์เจริญ 5/12  
9 43234 นายชาคริต สำรวมจิตร์ 5/12  
10 41094 นายภูมินทร์ กุศลสุวรรณเลิศ 5/12  
11 40636 นายพชรพล บึ้งชัยภูมิ 5/14  
12 43256 นางสาวกิตติยา ศิริรจน์ 5/14  
13 43267 นางสาวเพ็ญพิชชา สายบุตร 5/14  
14 43255 นายกันต์ธร เหลี่ยมดี 5/14  
15 43271 นางสาวสุวรรณา กระแสโสม 5/14  
16 43268 นางสาวรมณี แย้มชู 5/14  
17 40716 นางสาวเจรินยา หอมดอกพุธ 5/14  
18 40751 นายสุรพันธ์ ดวงศรี 5/14  
19 40620 นายชนวัตร จันทมงคล 5/14  
20 43259 นางสาวชนัญชิดา มั่นคง 5/14  
21 43261 นางสาวชลลดา ภาษาสุข 5/14  
22 43260 นางสาวธนัญญา โทนุบล 5/14  
23 40692 นายภูมิสิงห์ สนใจ 5/14  
24 41159 นางสาวอารียา ภูมิประโคน 5/14  
25 43262 นางสาวชินานาง ธิมะโน 5/14  
26 43966 นางสาวณัฐฐินันท์ ชาวสวน 5/15  
27 40986 นายธีรนนท์ นะรายรัมย์ 5/15  
28 41081 นางสาวนลินี มุ่งดี 5/15  
29 40899 นางสาวสิตานันท์ ถุนาพันธุ์ 5/15  
30 43276 นางสาวธนภรณ์ พรมยศ 5/15  
31 43277 นางสาวธนวรรณ บุญมี 5/15  
32 41139 นางสาวนงลักษณ์ ชื่นใจ 5/16  
33 41157 นางสาวอนัญญา เหลือถนอม 5/16  
34 43289 นางสาวกัลยาณี ฉุนกล้า 5/16  
35 40873 นางสาวธนพร ศรีภูมิ 5/16  
36 43301 นางสาวศศิประภา ศรีสุข 5/16  
37 40860 นางสาวกนกนภา กิมานันท์ 5/16  
38 43304 นายอิสระ นามวงษา 5/16  
39 40750 นางสาวสุธาทิพย์ นิยมตรง 5/16  
40 43291 นางสาวเกศสุดา สุขสาม 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  23 คน