ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30223 (งานจักรยานยนต์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายทรงชัย บุญสุยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 37
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43210 /  
2 40900 /  
3 40684 /  
4 40801 /  
5 40773 /  
6 43235 /  
7 40998 /  
8 40999 /  
9 40965 /  
10 41093 /  
11 40966 /  
12 41052 /  
13 40878 /  
14 43247 /  
15 40567 /  
16 40843 /  
17 40982 /  
18 40907 /  
19 40984 /  
20 41037 /  
21 41017 /  
22 43253 /  
23 40975 /  
24 41086 /  
25 43263 /  
26 40688 /  
27 40901 /  
28 43257 /  
29 43266 /  
30 40663 /  
31 40790 /  
32 43258 /  
33 41059 /  
34 43296 /  
35 43300 /  
36 41053 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  36 คน