ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30223 (งานจักรยานยนต์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายทรงชัย บุญสุยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 37
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43210 นายชินกฤต นาฬิเกร์ 5/10  
2 40900 นายสิรวิชญ์ นวลวัฒนะ 5/11  
3 40684 นายปกรณ์ ดำงาม 5/12  
4 40801 นายวริทธิ์ ชมโพธิ์สอน 5/12  
5 40773 นายฐิติภัทร สุยคง 5/12  
6 43235 นายณัฐปคัลภ์ เครือมั่น 5/12  
7 40998 นายวรเดช อภัยพจน์ 5/12  
8 40999 นายวุฒินันท์ เมาลี 5/12  
9 40965 นายคชพล หวังสุดดี 5/12  
10 41093 นายภาณุวิชญ์ ปรากฏดี 5/12  
11 40966 นายคมกริช คงมาก 5/13  
12 41052 นายศักดิ์สิทธิ์ ชูบัว 5/13  
13 40878 นายศรัณย์ปชา ชวลิต 5/13  
14 43247 นายเบญจพล จริยาวุฒิกุล 5/13  
15 40567 นายไขแสง ไกรการ 5/13  
16 40843 นายวัชรนนท์ เกลียวเพียร 5/13  
17 40982 นายธนวัฒน์ สิงห์ทอง 5/13  
18 40907 นายอภิวิชญ์ เรวกุลหิรัณย์ 5/13  
19 40984 นายธนัตถ์ หน่อแก้ว 5/13  
20 41037 นายพชร ดีพาชู 5/13  
21 41017 นายชัยณรงค์ ศิริรจน์ 5/13  
22 43253 นายอรุณศักดิ์ กำจร 5/13  
23 40975 นายณัฐภัทร สามิบัติ 5/13  
24 41086 นายปภังกร ศรีตุลานุกค์ 5/13  
25 43263 นางสาวนภัสสร บุญร่วม 5/14  
26 40688 นางสาวพรนภา มัสกุรงค์ 5/14  
27 40901 นายสุกฤษฏิ์ พัตภักดิ์ 5/14  
28 43257 นายขวัญชัย พูนสวัสดิ์ 5/14  
29 43266 นายพันเลิศ ดวงจันทร์ 5/14  
30 40663 นายคชา จันทร์เกิด 5/14  
31 40790 นายประสิทธิ์ ยอดศิริ 5/14  
32 43258 นางสาวจันทรพร สมชื่อ 5/14  
33 41059 นายอชิตะ ตะกรุดคง 5/14  
34 43296 นายเดชาวัต สุภาพรม 5/16  
35 43300 นายวรากร ขุมทอง 5/16  
36 41053 นายศิรวุฒิ บุตรลา 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  33 คน
เพศหญิง =  3 คน