ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30245 (ทักษะชีวิต 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพัชรี ศุภเขตกิจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43222 /  
2 43209 /  
3 43220 /  
4 43219 /  
5 40809 /  
6 40881 /  
7 43207 /  
8 43208 /  
9 40662 /  
10 43215 /  
11 40195 /  
12 41030 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 12 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  12 คน