ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30245 (ทักษะชีวิต 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพัชรี ศุภเขตกิจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43222 นายสัญธรัฐ อนุสิทธิวงศ์ 5/10  
2 43209 นายชาญณรงค์ เรืองรอบ 5/10  
3 43220 นางสาววรกมล เชื้อสายดวง 5/10  
4 43219 นางสาวภารดี ยองทอง 5/10  
5 40809 นายอัจฉระ โอษฐงาม 5/10  
6 40881 นายปฐพี สมสวย 5/10  
7 43207 นางสาวจริยา ท่อนทอง 5/10  
8 43208 นางสาวชัญญานุช ไกรเพชร 5/10  
9 40662 นายเขมินท์ ฉิมพลี 5/10  
10 43215 นายพงษ์ศักดิ์ เสาะรส 5/10  
11 40195 นายสหรัฐ สันติภพ 5/13  
12 41030 นายธีรภัทร์ แต้มทอง 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 12 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  4 คน