ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30286 (การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41004 นายสถิตคุณ ปีแหล่ 5/10  
2 43226 นายธนิษฐ์ บุญเขื่อง 5/11  
3 40997 นายรัชชานนท์ กระแสโท 5/11  
4 43225 นายธนากร ชมอินทร์ 5/11  
5 43231 นายเพิ่มทรัพย์ วิจักษณ์สกุล 5/11  
6 40890 นายพูนทรัพย์ แสวงศรี 5/11  
7 40933 นายประเสริฐ ชัยมะณี 5/11  
8 40840 นางสาวลักขณา หมายดี 5/12  
9 41016 เด็กหญิงชยุดา สมุทรศรี 5/12  
10 41054 นางสาวศิริรัตน์ นัดกล้า 5/12  
11 40854 นางสาวอรยา จุรัย 5/12  
12 41076 นางสาวธนาวัลย์ ลาวัลย์ 5/12  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  5 คน