ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43239 นางสาวสุพรรษา นุแรมรัมย์ 5/12  
2 41067 นางสาวชลิตา แก้ววิเศษ 5/13  
3 43240 นางสาวจิตราภรณ์ พรหมบุตร 5/13  
4 41044 นางสาวยศวดี รุ่งเรือง 5/13  
5 43248 นางสาวปฎิญญา แก้วผสม 5/13  
6 41019 นางสาวฐาปนี เสาแก้ว 5/13  
7 40906 นางสาวเสาวภา ภิรมย์ 5/13  
8 43252 นางสาวสุพัตรา บำเพ็ญเพียร 5/13  
9 40771 นายชุติชัย บุตรดีขันธ์ 5/13  
10 43243 นางสาวชลิดา เจือจันทร์ 5/13  
11 40556 นายสิทธิกานต์ ยิ่งแสวงดี 5/13  
12 43250 นายปัฐวี ชีพรม 5/13  
13 40914 นายจิตติพัทธ์ เอี่ยมสะอาด 5/14  
14 43280 นางสาววัชรินทร์ดา กลิ่นไธสง 5/15  
15 40951 นายสินตา สุมหิรัญ 5/15  
16 40969 นายเจษฎา มูลละ 5/15  
17 40953 นายสุทธินัย โจมรัมย์ 5/15  
18 40937 นายพรมปัญญา วิโสรัมย์ 5/15  
19 41005 นายสราวุธ ไหว้พรหม 5/15  
20 40610 นายกฤษณะ คูณกลาง 5/15  
21 43278 นางสาวเพชรไพลิน คำผาย 5/15  
22 40989 นายประพัฒน์พงศ์ ฤทธิขันธ์ 5/16  
23 40981 นายธนรัตน์ ยาคำ 5/16  
24 40889 นายพีรพัฒน์ จรจรัญ 5/16  
25 40606 นายสุธางค์ เอาวิริยะกุล 5/16  
26 40942 นายรติ ศรีเบ็ญจรัตน์ 5/16  
27 41145 นายพุฒิธร งามศรี 5/16  
28 43299 นายปริญญา บุญทัย 5/16  
29 40709 นางสาวกัลยา ภูบาล 5/16  
30 43246 นายเกียรติศักดิ์ ยอดรักษ์ 5/16  
31 43302 นางสาวสุภัทราวดี ลายทอง 5/16  
32 43298 นายธนาวุฒิ ศาลางาม 5/16  
33 41097 นายวรพล เนื่องโคตะ 5/16  
34 40763 นายเขษมศักดิ์ ยิ่งได้ชม 5/16  
35 41121 นายเจษฎา คณารัตน์ปทุม 5/16  
36 43303 นายอัฑฒวินท์ ศรีเพชร 5/16  
37 40864 นายจักรพงษ์ กรมภักดิ์ 5/16  
38 44744 นายชลวัฒน์ เพ็ชรอรุณ 5/16  
39 41105 นายสหรัฐ สมในใจ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  26 คน
เพศหญิง =  13 คน