ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43239 /  
2 41067 /  
3 43240 /  
4 41044 /  
5 43248 /  
6 41019 /  
7 40906 /  
8 43252 /  
9 40771 /  
10 43243 /  
11 40556 /  
12 43250 /  
13 40914 /  
14 43280 /  
15 40951 /  
16 40969 /  
17 40953 /  
18 40937 /  
19 41005 /  
20 40610 /  
21 43278 /  
22 40989 /  
23 40981 /  
24 40889 /  
25 40606 /  
26 40942 /  
27 41145 /  
28 43299 /  
29 40709 /  
30 43246 /  
31 43302 /  
32 43298 /  
33 40763 /  
34 41121 /  
35 43303 /  
36 40864 /  
37 44744 /  
38 41105 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  38 คน