ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30204 (อาเซียนศึกษา) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางมยุรี ปัญญาเอก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41958 นายพีระวิชญ์ พันธ์ใหญ่ 5/11  
2 41934 นายเกียรติภูมิ ใจกล้า 4/13  
3 41983 นายกิต์ติลักษณ์ หลำแหละ 5/12  
4 41736 นายเชาวศักดิ์ สาแก้ว 5/13  
5 41959 นายภัทรวรรธ ม่วงอ่อน 5/13  
6 41840 นายณภัทร มะลิงาม 5/13  
7 42113 นายภูธิป ลายทอง 5/13  
8 41841 นายณัชพล จำปาทอง 5/13  
9 44697 นายศิวกร ทองขนอน 5/13  
10 44710 นายปาริชาติ ตาอุตร 5/14  
11 44703 นางสาวดารินี พ่วงงามพันธ์ 5/14  
12 44718 นางสาวสนชนก บุญสถิตตระกูล 5/14  
13 44714 นางสาวฟ้าปณาลี โพธิ์เงิน 5/14  
14 44722 นางสาวอัจฉริยา สุธาอรรถ 5/14  
15 44706 นางสาวนธกร แสนดี 5/14  
16 44711 นายพงศกร สายยศ 5/14  
17 44700 นางสาวกุลสิลา บุตรงาม 5/14  
18 41939 นายณัฐพล พัตราภรณ์วิโรจน์ 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  6 คน