ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30206 (จิตรกรรม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44667 นายนิรวิทย์ ก่อแก้ว 5/11  
2 42087 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์เกียรติสกุล 5/12  
3 41949 นายปณชัย สาคะนิล 5/13  
4 41948 นายบูรพา เจือจันทร์ 5/14  
5 44734 นางสาวสุณัฐญา พ่อค้า 5/15  
6 44748 นางสาวดารารัตน์ สายยศ 5/15  
7 42117 นางสาวรุจิรา สกุลจันทร์ 5/16  
8 42162 นายยศพล สุดตลอด 5/16  
9 42146 นางสาวทิตาภรณ์ โต๊ะงาม 5/16  
10 42235 นางสาวทักษพร ชุมนวล 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  6 คน