ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41892 นายณรงค์วิชิต ดัชถุยาวัตร 5/11  
2 42116 นางสาวรติกาล จารัตน์ 5/11  
3 42212 นางสาวภาคินี พิศงาม 5/11  
4 43114 นางสาวณัชชา สืบนุการณ์ 5/11  
5 41990 นายฐนกร ศรกล้า 5/11  
6 42062 นางสาววิภาดา ปรากฏรัตน์ 5/12  
7 42061 นางสาวรพีพรรณ หวังสุดดี 5/12  
8 42080 นายอิทธิกร จันทินมาธร 5/12  
9 42155 นางสาวน้ำฝน ศิริรจน์ 5/12  
10 41842 นายณัฐนนท์ ยอดเยี่ยม 5/14  
11 44705 นางสาวธรัญญา พิศงาม 5/14  
12 41846 นายธนากร ยันอินทร์ 5/14  
13 41620 นางสาวปิยะฉัตร พลสิงห์ 5/14  
14 41927 นายอิทธิกร พรมคง 5/15  
15 42172 นางสาวสายธาร จิตเย็น 5/15  
16 42075 นางสาวอนันตญา บุตรเทศ 5/15  
17 44724 นางสาวกฤชวรรณ อดุงจงรักษ์ 5/15  
18 42104 นางสาวปพิชญา คำทอง 5/15  
19 42111 นางสาวฟองบุญ ครบอยู่ 5/15  
20 42139 นางสาวจารุวรรณ นพพิบูลย์ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  14 คน