ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30272 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44665 นางสาวณภัสวรรณ สันทาลุนัย 5/11  
2 41915 นายวิริยา นามสีสุข 5/11  
3 41727 นายกรกฎวรมัน ปลื้มกมล 5/11  
4 42035 นายกิติบดี ชุ่มดี 5/11  
5 44720 นางสาวสุธิดา ตรงใจ 5/14  
6 44721 นางสาวสุวัจนี งามแยะ 5/14  
7 44704 นางสาวดุจพร ศรีเครือดำ 5/14  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  4 คน