ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 45
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42114 นายภูมิพัฒน์ สุขน้อย 4/11  
2 44673 นายอัลลัล วิลเลี่ยม 4/11  
3 41896 นายทักษิณ เติมใจ 4/11  
4 41733 นายจิรัฐติกุล สายกระสุน 4/11  
5 42094 นายธนกร สมบูรณ์การณ์ 4/11  
6 41722 นายอธิพัชร์ สิทธิวัฒนรัตน์ 4/11  
7 41808 นายภูริวัฒน์ หงษ์โต 4/11  
8 42093 นายณัฐนันท์ ฝ่ายขันธ์ 4/11  
9 42091 นายชินวัฒน์ กายดี 4/11  
10 44668 นายประทีป พรมมี 4/11  
11 42120 นายศักราช ไพโรจน์สถิตธาดา 4/12  
12 42086 นายจารุวิทย์ ทัพพันธ์ชัย 4/12  
13 41766 นางสาววิสสุตา คงทวี 4/13  
14 42032 นายกัญจน์ณุพันธุ์ เทพรำพึง 4/13  
15 42129 นางสาวอินทิรา ระลึกดี 4/13  
16 42060 นางสาวมาริษา ดีสม 4/13  
17 44691 นายธีรพงษ์ ดีอยู่ 4/13  
18 42144 นายณัฐพล อุดมฉวี 4/13  
19 42058 นายพิสิฐกร อินทร์งาม 4/13  
20 41789 นายธณกร ศรีตุลานุกค์ 4/13  
21 41034 นายนัฐพล ชูเชิดเชื้อ 4/13  
22 41954 นายพัฒนสุข หวังผล 4/14  
23 41800 นายพฤฒิพร สาจีน 4/14  
24 42077 นายอภิชาติ โซ่เงิน 4/14  
25 44716 นายวิชชานนท์ เสงี่ยม 4/14  
26 41708 นางสาวพิมพ์ผกา ทวีอินทร์ 4/14  
27 41946 นายธีระพงศ์ จิตมงค์ 4/15  
28 44733 นางสาวศิริพร กระแสโสม 4/15  
29 41987 นายชนวีร์ เจือจันทร์ 4/15  
30 41970 นายสมบูรณ์ ไม่พรั่นใจ 4/15  
31 44730 นางสาววารุณี ชัยวิเศษ 4/15  
32 42074 นายอนพัทย์ ธานี 4/15  
33 44727 นายนวพล ดีสม 4/15  
34 41977 นายอัครพล สุภิมารส 4/15  
35 42082 นายกัญจน์ณุพงศ์ เทพรำพึง 4/15  
36 41817 นายสหฤทธิ์ พิมพ์ทอง 4/15  
37 44725 นางสาวณัฐธภา รถพูน 4/15  
38 44731 นายวิทวัส บำรุงนาม 4/15  
39 44729 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยจิต 4/15  
40 44735 นางสาวเอยาวดี จุลเสริม 4/15  
41 44726 นางสาวณัฒิพงษ์ ปัญญา 4/15  
42 44745 นางสาวเฉลิมขวัญ สุดใจ 4/15  
43 41982 นายก่อเกียรติ ฉัตรทอง 4/15  
44 42164 นางสาววัฒธิดา จันทร์ปรุง 4/16  
45 42049 นายธนดล บุญอุ่น 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 01 ธันวาคม 2560
 
เพศชาย =  33 คน
เพศหญิง =  12 คน