ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30258 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44676 นายณัฐวัฒน์ ลานกิ่ง 5/12  
2 41811 นายวชิรวิทย์ ทิพรักษ์ 5/12  
3 42192 นายชัชรัณ ปัญญาเอก 5/13  
4 41767 นายวีรวุฒ จีนมะโน 5/14  
5 41792 นายธีรภัทร บุตรเทศน์ 5/14  
6 41961 นายมงคล นันประโคน 5/15  
7 44741 นางสาวน้ำฝน ดีทรัพย์ 5/16  
8 41676 นายก้องภพ งามเยี่ยม 5/16  
9 44743 นางสาวสายฝน อุนัยบัน 5/16  
10 44737 นางสาวจุฑาทิพย์ โลเกตุ 5/16  
11 42156 นายนิพนธ์ ปกจ้าย 5/16  
12 44739 นางสาวดั่งฝัน จำปาดง 5/16  
13 41966 นายศรายุทธ ชูธนกร 5/16  
14 42214 นายภูริทัต รุ่งสันเทียะ 5/16  
15 42069 นายสัตยา จันทพันธ์ 5/16  
16 42210 นายพีรพล พลังวัฒนกุล 5/16  
17 42218 /  
18 44740 นายนพพร แต้มสุด 5/16  
19 41147 นายราเชนทร์ อวยเจริญ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  5 คน