ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30258 (การจัดสวนแก้ว) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไผ่ พรมเพชร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44676 นายณัฐวัฒน์ ลานกิ่ง 4/12  
2 41811 นายวชิรวิทย์ ทิพรักษ์ 4/12  
3 42192 นายชัชรัณ ปัญญาเอก 4/13  
4 41767 นายวีรวุฒ จีนมะโน 4/14  
5 41792 นายธีรภัทร บุตรเทศน์ 4/14  
6 41961 นายมงคล นันประโคน 4/15  
7 44741 นางสาวน้ำฝน ดีทรัพย์ 4/16  
8 41676 นายก้องภพ งามเยี่ยม 4/16  
9 44743 นางสาวสายฝน อุนัยบัน 4/16  
10 44737 นางสาวจุฑาทิพย์ โลเกตุ 4/16  
11 42156 นายนิพนธ์ ปกจ้าย 4/16  
12 44739 นางสาวดั่งฝัน จำปาดง 4/16  
13 41966 นายศรายุทธ ชูธนกร 4/16  
14 42214 นายภูริทัต รุ่งสันเทียะ 4/16  
15 42069 นายสัตยา จันทพันธ์ 4/16  
16 42210 นายพีรพล พลังวัฒนกุล 4/16  
17 42218 นายศรัณยู เที่ยงตรง 4/16  
18 44740 นายนพพร แต้มสุด 4/16  
19 42189 นายอดิเทพ โทลา 4/16  
20 41147 นายราเชนทร์ อวยเจริญ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  4 คน