ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30225 (การผลิตพืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44664 นางสาวกนกพิชญ์ สุขสุม 4/11  
2 41877 นางสาวอาริสา สุระการ 4/11  
3 42066 นายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา 4/11  
4 44670 นางสาวมนทิรา วันทา 4/11  
5 44666 นายธัญวิสิษฐ์ ประเสริฐศรี 4/11  
6 41843 นายณัฐวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์กุล 4/11  
7 42055 นางสาวปาณิกาญจน์ สมมี 4/11  
8 41763 นายภูดิท บินไธสง 4/11  
9 41713 นางสาวเมทินี งามแฉล้ม 4/11  
10 42157 นายปัททวี กรมภักดิ์ 4/11  
11 41888 นายชาญชัย ใจกล้า 4/11  
12 41924 นายอรชุน สงวนชื่อ 4/11  
13 41923 นายโสภณ คงสุข 4/11  
14 44672 นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงทอง 4/11  
15 41891 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กลาง 4/11  
16 44671 นางสาวโยษิตา ดีสาห่าง 4/11  
17 41669 นายศิรวิทย์ พรมตวง 4/11  
18 42073 นายหรินทร์ เปี่ยมปิยชาติ 4/11  
19 41989 นายไชยฤทธิ์ ยศวิจิตรไพศาล 4/11  
20 42225 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร 4/12  
21 42236 นางสาวเสาวณีย์ เปรียบกล้า 4/12  
22 42068 นายสหชาติ จิตติลาภ 4/12  
23 42105 นายปัญจพล แปะทอง 4/12  
24 41890 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ 4/12  
25 41670 นายศิรเวท มุ่งเจริญพร 4/12  
26 42041 นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี 4/12  
27 44699 นางสาวอรพิมล เผือกแก้ว 4/13  
28 44685 นางสาวกัญญารัตน์ คำหาญ 4/13  
29 42085 นายคุณากร จันทะบาล 4/13  
30 44692 นางสาวปลายฟ้า สืบสันต์ 4/13  
31 42135 นางสาวเกศราภรณ์ เจริญสุข 4/13  
32 44688 นางสาวกิตติยา บุญลอย 4/13  
33 44689 นายชยุติ เอ็นดู 4/13  
34 42065 นายศุภากร พื้นบน 4/14  
35 41687 นายณฐกร สุสาระโพธิ์ 4/14  
36 42059 นายภูมินทร์ ช่อทับทิม 4/14  
37 42030 นางสาวกนกลักษณ์ พรหมสุวรรณ์ 4/15  
38 41941 นายธนพล แซ่จึง 4/15  
39 41761 นายภัควัฒน์ บุญเย็น 4/15  
40 42149 นางสาวธรรมษา มุมทอง 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  25 คน
เพศหญิง =  15 คน