ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30215 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ซาง ถาจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41926 นายอัสนี สร้อยทอง 4/12  
2 44677 นายเตชินท์ ชัยงาม 4/12  
3 41868 นายศตวรรษ พรมศรี 4/12  
4 41775 นายอรรคพล รัตนโชติ 4/12  
5 44675 นางสาวณัฐธิชา ศุภนาม 4/12  
6 44682 นางสาวอรทัย ศรีชะฎา 4/12  
7 44679 นางสาวบุษราคัม ติมุลา 4/12  
8 42147 นายทิวากร ทัศนะ 4/13  
9 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 4/13  
10 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 4/13  
11 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 4/13  
12 42115 นายภูรินท์ เนียมหอม 4/13  
13 42220 นายศุภณัฐ ดีสม 4/13  
14 42057 นางสาวพาขวัญ แสวงสุข 4/13  
15 42106 นางสาวปิยนันท์ กองศิริ 4/13  
16 44694 นางสาวผกาแก้ว ใจงาม 4/13  
17 44687 นายกิตติพงษ์ มีพร้อม 4/13  
18 44693 นางสาวปาริชาติ แสงกระจ่าง 4/13  
19 44684 นายวรินทร ดวงไสว 4/13  
20 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 4/13  
21 44686 นายกิตติพงษ์ สุระ 4/13  
22 44696 นายวุฒิพงษ์ ดีเลิศ 4/13  
23 44709 นางสาวปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 4/14  
24 42090 นายชาร์ลาวา โฟล์ค 4/15  
25 42195 นางสาวฐิติชญา สิงคเสลิต 4/16  
26 42232 นางสาวอาลิศา คำโฮม 4/16  
27 44742 นางสาววริษฎา ศรีลาไลย์ 4/16  
28 42217 นางสาววรนุช เพลินสุข 4/16  
29 42161 นางสาวมนัสสา ระย้างาม 4/16  
30 41748 นายบุรินทร์ ชินรัมย์ 4/16  
31 42204 นางสาวนรมน ทาปื้อ 4/16  
32 42138 นางสาวจารุกร คงตน 4/16  
33 44736 นางสาวคณิตา อภิเดช 4/16  
34 41818 นายสุทธิภัทร มาลาทอง 4/16  
35 42033 นางสาวกันยาลักษณ์ บุญเลื่อน 4/16  
36 42224 นางสาวสุนิสา พลอยรัมย์ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  18 คน