ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30215 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ซาง ถาจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41926 นายอัสนี สร้อยทอง 5/12  
2 44677 นายเตชินท์ ชัยงาม 5/12  
3 41868 นายศตวรรษ พรมศรี 5/12  
4 41775 นายอรรคพล รัตนโชติ 5/12  
5 44675 นางสาวณัฐธิชา ศุภนาม 5/12  
6 44682 นางสาวอรทัย ศรีชะฎา 5/12  
7 44679 นางสาวบุษราคัม ติมุลา 5/12  
8 42147 นายทิวากร ทัศนะ 5/13  
9 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 5/13  
10 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 5/13  
11 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 5/13  
12 42115 นายภูรินท์ เนียมหอม 5/13  
13 42220 นายศุภณัฐ ดีสม 5/13  
14 42057 นางสาวพาขวัญ แสวงสุข 5/13  
15 42106 นางสาวปิยนันท์ กองศิริ 5/13  
16 44694 นางสาวผกาขวัญ ใจงาม 5/13  
17 44687 นายกิตติพงศ์ มีพร้อม 5/13  
18 44693 นางสาวปาริชาติ แสงกระจ่าง 5/13  
19 44684 /  
20 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 5/13  
21 44686 /  
22 44696 นายวุฒิพงษ์ ดีเลิศ 5/13  
23 44709 นางสาวปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 5/14  
24 42195 นางสาวฐิติชญา สิงคเสลิต 5/16  
25 42232 นางสาวอาลิศา คำโฮม 5/16  
26 44742 นางสาววริษฎา ศรีลาไลย์ 5/16  
27 42217 นางสาววรนุช เพลินสุข 5/16  
28 42161 นางสาวมนัสสา ระย้างาม 5/16  
29 41748 นายบุรินทร์ ชินรัมย์ 5/16  
30 42204 นางสาวนรมน ทาปื้อ 5/16  
31 42138 นางสาวจารุกร คงตน 5/16  
32 44736 นางสาวคณิตา อภิเดช 5/16  
33 41818 นายสุทธิภัทร มาลาทอง 5/16  
34 42033 นางสาวกันยาลักษณ์ บุญเลื่อน 5/16  
35 42224 นางสาวสุนิสา พลอยรัมย์ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  20 คน