ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30215 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42125 นายสุรโชค หุ้มกระโทก 5/12  
2 41770 นายศุภกิจ ไวแสน 5/14  
3 42107 นางสาวปิยะดา บูรณ์เจริญ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  1 คน