ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30260 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41980 นายกฤตนัย วงษ์มา 5/11  
2 42017 นายรัตนชาติ คิดดี 5/11  
3 42170 นายศุภณัฐ บูรณ์เจริญ 5/12  
4 42014 นายภาณุวัฒน์ สิทธิศร 5/12  
5 41955 นายพิพากษ์ บุญปก 5/12  
6 41960 นายภูวมัย ดาศรี 5/12  
7 42038 นายคุณากร ศรีสวย 5/12  
8 41957 นายพีรพงษ์ มีหาญเสมอ 5/12  
9 44681 นายวิฑูลย์ ทองแต้ม 5/12  
10 42037 นายคมชาญ มีเจริญ 5/12  
11 44678 นายทวีทรัพย์ สมานทอง 5/12  
12 41962 นายเมฆา สุนทรารักษ์ 5/12  
13 42109 นายพันศักดิ์ บุญเปล่ง 5/12  
14 42142 นายญตติพงศ์ จันทร์ประดับ 5/12  
15 41994 นายณัฐวัฒน์ พริ้งเพราะ 5/13  
16 41979 นายอัมรินทร์ ภางาม 5/13  
17 42148 นายธนกร ประเสริฐสุข 5/13  
18 41704 นายพงศธร ผูกดวง 5/14  
19 41821 นายสุรศักดิ์ วงศ์เนตร 5/14  
20 44715 นายภาสกร ขบวนกล้า 5/14  
21 41735 นางสาวชนม์ชนก บูรณ์เจริญ 5/14  
22 41765 นางสาวมรรษกร นาคโทน 5/14  
23 41739 นายถิรวิทย์ สุรชิต 5/14  
24 44723 /  
25 41968 นายศิวกร เขมะปัญญา 5/14  
26 42205 นายนำโชค พิกุลงาม 5/15  
27 42028 นางสาวอริสรา วุฒิยา 5/15  
28 43103 นางสาวสุนันทา จารัตน์ 5/15  
29 41931 นางสาวกาญจนา มูลศาสตร์ 5/15  
30 41996 นางสาวแตงอ่อน ทองสุข 5/15  
31 41973 นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณศิริ 5/15  
32 44728 นางสาวพัณณ์ชิตา บุญปก 5/15  
33 41985 นายจิตรกร บุญดีเจริญยิ่ง 5/16  
34 42097 นายธนวัฒน์ หวนหอม 5/16  
35 42126 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง 5/16  
36 42221 นายสมพร ผ่องใส 5/16  
37 40872 นายธนดล ธูปมงคล 5/16  
38 42203 นายธีรพันธ์ แซ่ลี้ 5/16  
39 42132 นายกฤษชัย หิงทอง 5/16  
40 44738 นายชินวร อยู่ยอด 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  31 คน
เพศหญิง =  9 คน