ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ส30205 (กฎหมาย 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางผ่องศรี หงษ์สูง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41949 นายปณชัย สาคะนิล 5/13  
2 41994 นายณัฐวัฒน์ พริ้งเพราะ 5/13  
3 41948 นายบูรพา เจือจันทร์ 5/14  
4 44705 นางสาวธรัญญา พิศงาม 5/14  
5 44710 นายปาริชาติ ตาอุตร 5/14  
6 41846 นายธนากร ยันอินทร์ 5/14  
7 41620 นางสาวปิยะฉัตร พลสิงห์ 5/14  
8 44706 นางสาวนธกร แสนดี 5/14  
9 41941 นายธนพล แซ่จึง 5/15  
10 42123 นายสรายุทธ์ ลาหัวโทน 5/15  
11 43103 นางสาวสุนันทา จารัตน์ 5/15  
12 41927 นายอิทธิกร พรมคง 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  4 คน