ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30209 (ดนตรีตามความถนัด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศรัทธา เชิงหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41990 นายฐนกร ศรกล้า 5/11  
2 44690 นายธีรเดช ใจเที่ยง 5/13  
3 41767 นายวีรวุฒ จีนมะโน 5/14  
4 41792 นายธีรภัทร บุตรเทศน์ 5/14  
5 41842 นายณัฐนนท์ ยอดเยี่ยม 5/14  
6 41770 นายศุภกิจ ไวแสน 5/14  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  0 คน