ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30206 (จิตรกรรม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44730 นางสาววารุณี ชัยวิเศษ 5/15  
2 44726 นายณัฒิพงษ์ ปัญญา 5/15  
3 44741 นางสาวน้ำฝน ดีทรัพย์ 5/16  
4 44739 นางสาวดั่งฝัน จำปาดง 5/16  
5 44743 นางสาวสายฝน อุนัยบัน 5/16  
6 44737 นางสาวจุฑาทิพย์ โลเกตุ 5/16  
7 41966 นายศรายุทธ ชูธนกร 5/16  
8 41676 นายก้องภพ งามเยี่ยม 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  5 คน