ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44675 นางสาวณัฐธิชา ศุภนาม 5/12  
2 44682 นางสาวอรทัย ศรีชะฎา 5/12  
3 44679 นางสาวบุษราคัม ติมุลา 5/12  
4 42147 นายทิวากร ทัศนะ 5/13  
5 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 5/13  
6 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 5/13  
7 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 5/13  
8 44694 นางสาวผกาขวัญ ใจงาม 5/13  
9 44687 นายกิตติพงศ์ มีพร้อม 5/13  
10 44693 นางสาวปาริชาติ แสงกระจ่าง 5/13  
11 44684 /  
12 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 5/13  
13 44686 /  
14 44719 นางสาวสุดธิดา หอมหวล 5/14  
15 44717 นางสาววิไลพร วงศ์เครือศร 5/14  
16 44709 นางสาวปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 5/14  
17 44720 นางสาวสุธิดา ตรงใจ 5/14  
18 44721 นางสาวสุวัจนี งามแยะ 5/14  
19 44707 นางสาวเนตรนที ศรีแก้ว 5/14  
20 44704 นางสาวดุจพร ศรีเครือดำ 5/14  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  14 คน