ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44675 นางสาวณัฐธิชา ศุภนาม 4/12  
2 44682 นางสาวอรทัย ศรีชะฎา 4/12  
3 44679 นางสาวบุษราคัม ติมุลา 4/12  
4 42147 นายทิวากร ทัศนะ 4/13  
5 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 4/13  
6 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 4/13  
7 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 4/13  
8 44694 นางสาวผกาแก้ว ใจงาม 4/13  
9 44687 นายกิตติพงษ์ มีพร้อม 4/13  
10 44693 นางสาวปาริชาติ แสงกระจ่าง 4/13  
11 44684 นายวรินทร ดวงไสว 4/13  
12 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 4/13  
13 44686 นายกิตติพงษ์ สุระ 4/13  
14 44719 นางสาวสุดธิดา หอมหวล 4/14  
15 44717 นางสาววิไลพร วงศ์เครือศร 4/14  
16 44709 นางสาวปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 4/14  
17 44720 นางสาวสุธิดา ตรงใจ 4/14  
18 44721 นางสาวสุวัจนี งามแยะ 4/14  
19 44707 นางสาวเนตรนที ศรีแก้ว 4/14  
20 44704 นางสาวดุจพร ศรีเครือดำ 4/14  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  12 คน