ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30238 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42087 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์เกียรติสกุล 5/12  
2 41983 นายกิต์ติลักษณ์ หลำแหละ 5/12  
3 42144 นายณัฐพล อุดมฉวี 5/13  
4 42077 นายอภิชาติ โซ่เงิน 5/14  
5 41800 นายพฤฒิพร สาจีน 5/14  
6 44716 นายวิชชานนท์ เสงี่ยม 5/14  
7 42117 นางสาวรุจิรา สกุลจันทร์ 5/16  
8 42162 นายยศพล สุดตลอด 5/16  
9 42146 นางสาวทิตาภรณ์ โต๊ะงาม 5/16  
10 42235 นางสาวทักษพร ชุมนวล 5/16  
11 42049 นายธนดล บุญอุ่น 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  4 คน