ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44671 นางสาวโยษิตา ดีสาห่าง 5/11  
2 44664 นางสาวกนกพิชญ์ สุขสุม 5/11  
3 41877 นางสาวอาริสา สุระการ 5/11  
4 42066 นายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา 5/11  
5 41843 นายณัฐวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์กุล 5/11  
6 42055 นางสาวปาณิกาญจน์ สมมี 5/11  
7 44670 นางสาวมนทิรา วันทา 5/11  
8 44665 นางสาวณภัสวรรณ สันทาลุนัย 5/11  
9 41763 นายภูดิท บินไธสง 5/11  
10 41713 นางสาวเมทินี งามแฉล้ม 5/11  
11 41924 นายอรชุน สงวนชื่อ 5/11  
12 44672 นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงทอง 5/11  
13 41891 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กลาง 5/11  
14 42157 นายปัททวี กรมภักดิ์ 5/11  
15 41669 นายศิรวิทย์ พรมตวง 5/11  
16 41915 นายวิริยา นามสีสุข 5/11  
17 42073 นายหรินทร์ เปี่ยมปิยชาติ 5/11  
18 41989 นายไชยฤทธิ์ ยศวิจิตรไพศาล 5/11  
19 42017 นายรัตนชาติ คิดดี 5/11  
20 41958 นายพีระวิชญ์ พันธ์ใหญ่ 5/11  
21 44667 นายนิรวิทย์ ก่อแก้ว 5/11  
22 42236 นางสาวเสาวณีย์ เปรียบกล้า 5/12  
23 41670 นายศิรเวท มุ่งเจริญพร 5/12  
24 42037 นายคมชาญ มีเจริญ 5/12  
25 42057 นางสาวพาขวัญ แสวงสุข 5/13  
26 42106 นางสาวปิยนันท์ กองศิริ 5/13  
27 41739 นายถิรวิทย์ สุรชิต 5/14  
28 41735 นางสาวชนม์ชนก บูรณ์เจริญ 5/14  
29 41765 นางสาวมรรษกร นาคโทน 5/14  
30 41931 นางสาวกาญจนา มูลศาสตร์ 5/15  
31 42028 นางสาวอริสรา วุฒิยา 5/15  
32 41996 นางสาวแตงอ่อน ทองสุข 5/15  
33 41973 นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณศิริ 5/15  
34 44728 นางสาวพัณณ์ชิตา บุญปก 5/15  
35 42204 นางสาวนรมน ทาปื้อ 5/16  
36 41985 นายจิตรกร บุญดีเจริญยิ่ง 5/16  
37 42161 นางสาวมนัสสา ระย้างาม 5/16  
38 42138 นางสาวจารุกร คงตน 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  17 คน
เพศหญิง =  21 คน