ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30259 (เทคโนโลยีจักสาน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41808 นายภูริวัฒน์ หงษ์โต 5/11  
2 42035 นายกิติบดี ชุ่มดี 5/11  
3 41727 นายกรกฎวรมัน ปลื้มกมล 5/11  
4 41811 นายวชิรวิทย์ ทิพรักษ์ 5/12  
5 42225 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร 5/12  
6 42068 นายสหชาติ จิตติลาภ 5/12  
7 44676 นายณัฐวัฒน์ ลานกิ่ง 5/12  
8 41890 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ 5/12  
9 42041 นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี 5/12  
10 42170 นายศุภณัฐ บูรณ์เจริญ 5/12  
11 42125 นายสุรโชค หุ้มกระโทก 5/12  
12 42085 นายคุณากร จันทะบาล 5/13  
13 42192 นายชัชรัณ ปัญญาเอก 5/13  
14 42148 นายธนกร ประเสริฐสุข 5/13  
15 42065 นายศุภากร พื้นบน 5/14  
16 42059 นายภูมินทร์ ช่อทับทิม 5/14  
17 41821 นายสุรศักดิ์ วงศ์เนตร 5/14  
18 44715 นายภาสกร ขบวนกล้า 5/14  
19 42104 นางสาวปพิชญา คำทอง 5/15  
20 44724 นางสาวกฤชวรรณ อดุงจงรักษ์ 5/15  
21 41961 นายมงคล นันประโคน 5/15  
22 42111 นางสาวฟองบุญ ครบอยู่ 5/15  
23 42217 นางสาววรนุช เพลินสุข 5/16  
24 42224 นางสาวสุนิสา พลอยรัมย์ 5/16  
25 42232 นางสาวอาลิศา คำโฮม 5/16  
26 42033 นางสาวกันยาลักษณ์ บุญเลื่อน 5/16  
27 44742 นางสาววริษฎา ศรีลาไลย์ 5/16  
28 42221 นายสมพร ผ่องใส 5/16  
29 42214 นายภูริทัต รุ่งสันเทียะ 5/16  
30 42069 นายสัตยา จันทพันธ์ 5/16  
31 42203 นายธีรพันธ์ แซ่ลี้ 5/16  
32 44736 นางสาวคณิตา อภิเดช 5/16  
33 42195 นางสาวฐิติชญา สิงคเสลิต 5/16  
34 42132 นายกฤษชัย หิงทอง 5/16  
35 44738 นายชินวร อยู่ยอด 5/16  
36 42210 นายพีรพล พลังวัฒนกุล 5/16  
37 42218 /  
38 42156 นายนิพนธ์ ปกจ้าย 5/16  
39 41147 นายราเชนทร์ อวยเจริญ 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  28 คน
เพศหญิง =  11 คน