ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30225 (การผลิตพืช) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42114 นายภูมิพัฒน์ สุขน้อย 4/11  
2 41980 นายกฤตนัย วงษ์มา 4/11  
3 41892 นายณรงค์วิชิต ดัชถุยาวัตร 4/11  
4 42116 นางสาวรติกาล จารัตน์ 4/11  
5 42212 นางสาวภาคินี พิศงาม 4/11  
6 43114 นางสาวณัชชา สืบนุการณ์ 4/11  
7 44669 นางสาวพรมเรขา ศรีคิรินทร์ 4/11  
8 42014 นายภาณุวัฒน์ สิทธิศร 4/12  
9 41955 นายพิพากษ์ บุญปก 4/12  
10 41926 นายอัสนี สร้อยทอง 4/12  
11 41960 นายภูวมัย ดาศรี 4/12  
12 42086 นายจารุวิทย์ ทัพพันธ์ชัย 4/12  
13 42038 นายคุณากร ศรีสวย 4/12  
14 41957 นายพีรพงษ์ มีหาญเสมอ 4/12  
15 44681 นายวิฑูลย์ ทองแต้ม 4/12  
16 44678 นายทวีทรัพย์ สมานทอง 4/12  
17 42061 นางสาวรพีพรรณ หวังสุดดี 4/12  
18 41775 นายอรรคพล รัตนโชติ 4/12  
19 41868 นายศตวรรษ พรมศรี 4/12  
20 44677 นายเตชินท์ ชัยงาม 4/12  
21 42080 นายอิทธิกร จันทินมาธร 4/12  
22 42155 นางสาวน้ำฝน ศิริรจน์ 4/12  
23 42109 นายพันศักดิ์ บุญเปล่ง 4/12  
24 42142 นายญตติพงศ์ จันทร์ประดับ 4/12  
25 41962 นายเมฆา สุนทรารักษ์ 4/12  
26 41979 นายอัมรินทร์ ภางาม 4/13  
27 41789 นายธณกร ศรีตุลานุกค์ 4/13  
28 42139 นางสาวจารุวรรณ นพพิบูลย์ 4/16  
29 42126 นายอภิสิทธิ์ สามพลกรัง 4/16  
30 42097 นายธนวัฒน์ หวนหอม 4/16  
31 40872 นายธนดล ธูปมงคล 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  7 คน