ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30214 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44666 นายธัญวิสิษฐ์ ประเสริฐศรี 4/11  
2 41888 นายชาญชัย ใจกล้า 4/11  
3 44673 นายอัลลัล วิลเลี่ยม 4/11  
4 41923 นายโสภณ คงสุข 4/11  
5 42120 นายศักราช ไพโรจน์สถิตธาดา 4/12  
6 44691 นายธีรพงษ์ ดีอยู่ 4/13  
7 41766 นางสาววิสสุตา คงทวี 4/13  
8 42032 นายกัญจน์ณุพันธุ์ เทพรำพึง 4/13  
9 44685 นางสาวกัญญารัตน์ คำหาญ 4/13  
10 42060 นางสาวมาริษา ดีสม 4/13  
11 42129 นางสาวอินทิรา ระลึกดี 4/13  
12 44689 นายชยุติ เอ็นดู 4/13  
13 44688 นางสาวกิตติยา บุญลอย 4/13  
14 44692 นางสาวปลายฟ้า สืบสันต์ 4/13  
15 41840 นายณภัทร มะลิงาม 4/13  
16 42058 นายพิสิฐกร อินทร์งาม 4/13  
17 41736 นายเชาวศักดิ์ สาแก้ว 4/13  
18 41959 นายภัทรวรรธ ม่วงอ่อน 4/13  
19 41954 นายพัฒนสุข หวังผล 4/14  
20 42205 นายนำโชค พิกุลงาม 4/15  
21 41946 นายธีระพงศ์ จิตมงค์ 4/15  
22 44735 นางสาวเอยาวดี จุลเสริม 4/15  
23 42074 นายอนพัทย์ ธานี 4/15  
24 42082 นายกัญจน์ณุพงศ์ เทพรำพึง 4/15  
25 41982 นายก่อเกียรติ ฉัตรทอง 4/15  
26 42164 นางสาววัฒธิดา จันทร์ปรุง 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  8 คน