ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30215 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : ซาง ถาจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41896 /  
2 41733 นายจิรัฐติกุล สายกระสุน 5/11  
3 42094 นายธนกร สมบูรณ์การณ์ 5/11  
4 42093 นายณัฐนันท์ ฝ่ายขันธ์ 5/11  
5 42091 นายชินวัฒน์ กายดี 5/11  
6 44668 นายประทีป พรมมี 5/11  
7 42062 นางสาววิภาดา ปรากฏรัตน์ 5/12  
8 42105 นายปัญจพล แปะทอง 5/12  
9 42135 นางสาวเกศราภรณ์ เจริญสุข 5/13  
10 44699 นางสาวอรพิมล เผือกแก้ว 5/13  
11 41968 นายศิวกร เขมะปัญญา 5/14  
12 44718 นางสาวสนชนก บุญสถิตตระกูล 5/14  
13 42030 นางสาวกนกลักษณ์ พรหมสุวรรณ์ 5/15  
14 42075 นางสาวอนันตญา บุตรเทศ 5/15  
15 42172 นางสาวสายธาร จิตเย็น 5/15  
16 42149 นางสาวธรรมษา มุมทอง 5/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  9 คน