ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30244 (ช่างอาหารไทย 2) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางพัชรี ศุภเขตกิจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 3-4
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41722 นายอธิพัชร์ สิทธิวัฒนรัตน์ 5/11  
2 42134 นายกิตติ ลิ้มวัชรากูล 5/13  
3 44701 นางสาวจุฑามาศ เมืองไทย 5/14  
4 44713 นางสาวพัชราพร ดีมาก 5/14  
5 41704 นายพงศธร ผูกดวง 5/14  
6 44712 นางสาวพรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล 5/14  
7 44700 นางสาวกุลสิลา บุตรงาม 5/14  
8 44703 นางสาวดารินี พ่วงงามพันธ์ 5/14  
9 44711 นายพงศกร สายยศ 5/14  
10 44714 นางสาวฟ้าปณาลี โพธิ์เงิน 5/14  
11 44748 นางสาวดารารัตน์ สายยศ 5/15  
12 44733 นางสาวศิริพร กระแสโสม 5/15  
13 44727 นายนวพล ดีสม 5/15  
14 44725 นางสาวณัฐธภา รถพูน 5/15  
15 44729 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยจิต 5/15  
16 44745 นางสาวเฉลิมขวัญ สุดใจ 5/15  
17 42002 นายธนากร พงค์พีระ 5/15  
18 44734 นางสาวสุณัฐญา พ่อค้า 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 21 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  12 คน