ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30260 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41934 นายเกียรติภูมิ ใจกล้า 4/12  
2 41834 นายชยางกูร ภาคภูมิ 4/12  
3 42115 นายภูรินท์ เนียมหอม 4/13  
4 42220 นายศุภณัฐ ดีสม 4/13  
5 44696 นายวุฒิพงษ์ ดีเลิศ 4/13  
6 41687 นายณฐกร สุสาระโพธิ์ 4/14  
7 41987 นายชนวีร์ เจือจันทร์ 4/15  
8 41761 นายภัควัฒน์ บุญเย็น 4/15  
9 41970 นายสมบูรณ์ ไม่พรั่นใจ 4/15  
10 41977 นายอัครพล สุภิมารส 4/15  
11 41817 นายสหฤทธิ์ พิมพ์ทอง 4/15  
12 44731 นายวิทวัส บำรุงนาม 4/15  
13 42092 นายณรงค์พร ทองหล่อ 4/15  
14 42034 นางสาวกัลยกร จรูญไธสง 4/15  
15 41939 นายณัฐพล พัตราภรณ์วิโรจน์ 4/15  
16 41818 นายสุทธิภัทร มาลาทอง 4/16  
17 41748 นายบุรินทร์ ชินรัมย์ 4/16  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  1 คน