ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30209 (ดนตรีตามความถนัด ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41771 นายสิทธิพล สุขจิต 4/4  
2 43106 นางสาวสาหร่าย เฉลิมรัตนพงศ์ 4/4  
3 44597 นายชัยภัทร สุนทรวีระ 4/5  
4 41741 นายธนพล ไทยยิ่ง 4/5  
5 44608 นายวัชรินทร์ สีดา 4/5  
6 44595 นางสาวกุลธิดา กุลบุตร 4/5  
7 41702 นายปองธรรม สร้อยระย้า 4/5  
8 44603 นางสาวปติมา สุขประโคน 4/5  
9 44605 นางสาวปนัดดา เมฆอรุณ 4/5  
10 44607 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช 4/5  
11 44599 นางสาวณิษา คีรีกุลสิทธิ์ 4/5  
12 44596 นายจักริน ดอกพวง 4/5  
13 41723 นายอภิสิทธิ์ ศรีสอาด 4/5  
14 41737 นางสาวณัชศิยากรณ์ ผนึกดี 4/7  
15 41807 นายภูเบศร์ สุกิมานิล 4/8  
16 44655 นางสาววิภาพร สำราญ 4/9  
17 44651 นางสาวนริศรา ถูกหมาย 4/9  
18 41645 นายชานน บุญเลื่อน 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  9 คน