ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30209 (ดนตรีตามความถนัด ) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41771 /  
2 43106 /  
3 44597 /  
4 41741 /  
5 44608 /  
6 44595 /  
7 41702 /  
8 44603 /  
9 44605 /  
10 44607 /  
11 44599 /  
12 44596 /  
13 41723 /  
14 41737 /  
15 41807 /  
16 44655 /  
17 44651 /  
18 41645 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  18 คน