ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30205 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41837 /  
2 41881 /  
3 41700 /  
4 41689 /  
5 41715 /  
6 41885 /  
7 41694 /  
8 41696 /  
9 41755 /  
10 41699 /  
11 41844 /  
12 41898 /  
13 44615 /  
14 44614 /  
15 44624 /  
16 41764 /  
17 41680 /  
18 41698 /  
19 41964 /  
20 44631 /  
21 41861 /  
22 44645 /  
23 44638 /  
24 41874 /  
25 41909 /  
26 41686 /  
27 41777 /  
28 44643 /  
29 41707 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  29 คน