ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ศ30205 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรม) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41837 นายชูเกียรติ คิดนุนาม 4/10  
2 41881 นางสาวกันยาภัทร รัชตภูษิต 4/4  
3 41700 นายบัณฑิต จันทร์โท 4/5  
4 41689 นายดนย์ ประธาน 4/5  
5 41715 นายฤทธิ์ธัญกร แสนคม 4/6  
6 41885 นายจีรเดชน์ เตชะพัวพิทย์ 4/6  
7 41694 นายธนพล ทองเพชร 4/6  
8 41696 นายธรรมโรจน์ เจือจันทร์ 4/6  
9 41755 นายพนมพร รักษ์คิด 4/6  
10 41699 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ 4/6  
11 41844 นายธนดล พรหมแก้ว 4/6  
12 41898 นางสาวนฤมน เกษรบัว 4/6  
13 44615 นางสาวณัฐณิชา เสาวคำ 4/6  
14 44614 นางสาวณัฐชา กลมเกลียว 4/6  
15 44624 นางสาวสุณิสา อุปถัมภ์ 4/6  
16 41764 นางสาวภูษณิศา ดวงเดียว 4/7  
17 41680 นายจิรยุทธ์ ศรีสุนทร 4/7  
18 41698 นายนภดล กองทุน 4/7  
19 41964 นายรัฐวิทย์ สกุลธีรสิทธิ์ 4/7  
20 44631 นายพฤฒิพงษ์ อภิวัชรารัตน์ 4/7  
21 41861 นายภูวเดช จันทร์เพชร 4/8  
22 44645 นายยศวัฒน์ วงศ์นพเศรษฐ 4/8  
23 44638 นายชนะชนน์ นาโสก 4/8  
24 41874 นายสิรภพ สมบัติวงศ์ 4/8  
25 41909 นายลัทธพล สายเสมา 4/8  
26 41686 นายฐิติพงษ์ กฤตยาเวทย์ 4/8  
27 41777 นายกัณเอนก เพชรเก่า 4/8  
28 44643 นายภัทรธานี กรองทอง 4/8  
29 41707 นายพิชเญศ บริบูรณ์ 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  23 คน
เพศหญิง =  6 คน