ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41975 /  
2 41863 /  
3 44658 /  
4 41984 /  
5 44662 /  
6 42168 /  
7 41656 /  
8 41650 /  
9 41791 /  
10 41758 /  
11 41641 /  
12 41660 /  
13 41653 /  
14 44602 /  
15 41869 /  
16 44598 /  
17 41933 /  
18 44612 /  
19 44601 /  
20 44594 /  
21 44604 /  
22 41655 /  
23 41664 /  
24 44639 /  
25 42011 /  
26 44644 /  
27 41730 /  
28 42118 /  
29 43102 /  
30 41790 /  
31 41744 /  
32 41883 /  
33 42108 /  
34 44654 /  
35 41848 /  
36 41859 /  
37 44657 /  
38 42949 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  38 คน