ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางลาวัณย์ นพพิบูลย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41975 นางสาวอรปวีร์ ยินดี 4/10  
2 41863 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน 4/10  
3 44658 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี 4/10  
4 41984 นางสาวจารวี พิกุล 4/10  
5 44662 นางสาวไพลิน เย็นแย้ม 4/10  
6 42168 นายวุฒิรงค์กร สายธนู 4/10  
7 41656 นายนรภัทร เสาเกลียว 4/4  
8 41650 นางสาวตะวันฉาย ลินลา 4/4  
9 41791 นายธีรพงศ์ ทราจารวัตร 4/4  
10 41758 นายพีรพัฒน์ ศรีสุวัฒน์ 4/4  
11 41641 นายจิรัฏฐ์ เงางาม 4/4  
12 41660 นางสาวปาณิสรา เจริญรัตน์ 4/4  
13 41653 นางสาวธัญสิริ แป้นแก้ว 4/4  
14 44602 นางสาวนนทิชา มณีศรี 4/5  
15 41869 นางสาวศศิธร นามเวช 4/5  
16 44598 นางสาวญาณิศา ยุพการณ์ 4/5  
17 41933 นางสาวเกศราภรณ์ จำเริญ 4/5  
18 44612 นางสาวอิสริยา โสนทอง 4/5  
19 44601 นางสาวธารารัตน์ เรืองจิต 4/5  
20 44594 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน 4/5  
21 44604 นางสาวปนัดดา สกุลทอง 4/5  
22 41655 นายนพนันต์ พุตดอน 4/5  
23 41664 นายภูริณัฐ คำมูลตรี 4/6  
24 44639 นางสาวณฐิตา ดาศรี 4/8  
25 42011 นายภควัต สมบูรณ์ 4/8  
26 44644 นางสาวภูณิศรา พับขุนทด 4/8  
27 41730 นางสาวเกวลิน มุขมนตรี 4/8  
28 42118 นายวรวุฒิ หามฤทธิ์ 4/8  
29 43102 นางสาวธันยมัย ศรีปองพันธ์ 4/8  
30 41790 นางสาวธนาทิพย์ สบายดี 4/8  
31 41744 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ 4/8  
32 41883 นายคุณากร สุขดี 4/8  
33 42108 นางสาวปีย์ชนิตย์ นาแซง 4/9  
34 44654 นางสาวรัตนากร บุญมาก 4/9  
35 41848 นายธีรศักดิ์ ใจองอาจ 4/9  
36 41859 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์ 4/9  
37 44657 นางสาวเสาวนีย์ พันธ์ศรี 4/9  
38 42949 นางสาววิศิษฏา กองทรายกลาง 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  24 คน