ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา พ30208 (รักบี้) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42010 /  
2 41858 /  
3 42020 /  
4 41797 /  
5 41605 /  
6 41624 /  
7 41601 /  
8 41630 /  
9 41621 /  
10 41619 /  
11 41581 /  
12 41753 /  
13 41617 /  
14 41631 /  
15 41779 /  
16 44610 /  
17 42007 /  
18 41703 /  
19 41788 /  
20 44616 /  
21 41823 /  
22 41803 /  
23 41726 /  
24 41798 /  
25 41799 /  
26 41918 /  
27 41780 /  
28 42013 /  
29 41993 /  
30 41882 /  
31 44652 /  
32 44649 /  
33 41944 /  
34 41972 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  34 คน