ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา พ30208 (รักบี้) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42010 นายพัทธนันท์ จรัสใส 4/10  
2 41858 นายภัทรพงษ์ นามสว่าง 4/10  
3 42020 นายศิรสิทธิ์ ดุจจานุทัศน์ 4/10  
4 41797 นายปุณยวัจน์ เสสสุวรรณ 4/4  
5 41605 นายโฆสิต ชิลเลอร์ 4/4  
6 41624 นายพริษฐ์ สุรศร 4/4  
7 41601 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์ 4/4  
8 41630 นายสหรัถ สำเริง 4/4  
9 41621 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ 4/4  
10 41619 นายปาฏิหาริย์ จันดาวงษ์ 4/4  
11 41581 นายพันธกานต์ ดอกเชื้อเอม 4/4  
12 41753 นายพงษ์ธเนศ นามสวัสดิ์ 4/4  
13 41617 นายบุญญฤทธิ์ สุขจิตร 4/5  
14 41631 นายสันติภาพ แซ่ตั้ง 4/5  
15 41779 นายคณาธิป นิยมไทย 4/5  
16 44610 นายสิรภพ รุขะจี 4/5  
17 42007 นายประวิช ชำนาญเชื้อ 4/6  
18 41703 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง 4/6  
19 41788 นายทักษิณ บูรณ์เจริญ 4/6  
20 44616 นายทักษิณ สามารถ 4/6  
21 41823 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ 4/8  
22 41803 นายพีรพัฒน์ สมบัติ 4/8  
23 41726 นายกรกช มนเพียรจันทร์ 4/8  
24 41798 นายพงศธร ธุรานุช 4/8  
25 41799 นายพงศ์พณิช เสาสุด 4/8  
26 41918 นายศุภวิชญ์ เหลื่อมล้ำ 4/9  
27 41780 นายจักราวุธ เจริญ 4/9  
28 42013 นายภาณุพงษ์ ศิริมา 4/9  
29 41993 นายณัฐพล เครือเนียม 4/9  
30 41882 นายโกศล จันทร์กล้า 4/9  
31 44652 นายนิธิภพ วุฒิยา 4/9  
32 44649 นายทรัพย์มงคล กันทะเนตร 4/9  
33 41944 นายธวัชชัย หวังเจริญ 4/9  
34 41972 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  34 คน
เพศหญิง =  0 คน