ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30238 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41819 นางสาวสุนิภา บุญงาม 4/6  
2 41786 นายณัฐนันท์ ทองเปลว 4/6  
3 41825 นางสาวอาภรณ์พรรณ พิมพ์เพาะ 4/6  
4 41876 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ทอง 4/6  
5 41852 นางสาวปิณฑิรา สำเภาทอง 4/7  
6 41835 นางสาวชัชชฎา วลามิตร 4/7  
7 41862 นางสาวมินตรา ดุจพรรณ 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  6 คน