ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30262 (การแปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 42021 นางสาวศศิวิมล วารีดำ 4/10  
3 42143 นางสาวณัฐณิชา คงพูลเพิ่ม 4/10  
4 44660 นางสาวนภัสวรรณ เสาสูง 4/10  
5 41772 นางสาวสุภชา ดวงใจ 4/10  
6 44659 นางสาวจิราพัชร อินทรสอน 4/10  
7 41814 นางสาววิชินีย์ ดีเร็ว 4/10  
8 41773 นางสาวสุภาวดี แจ่มใส 4/4  
9 41685 นางสาวญาณิศา รุ่งเรือง 4/4  
10 41622 นายพรเทพ สายสอน 4/4  
11 41623 นางสาวพรรณธร มะลิงาม 4/4  
12 44592 นางสาวจิรนันท์ ธิคำมา 4/4  
13 41752 นางสาวปัญญาพร โสปันหริ 4/4  
14 41710 นายภัทระ ร่วมพัฒนา 4/4  
15 41682 นางสาวชลธิชา ประภาสัย 4/4  
16 41678 นางสาวกัลยกร สมศรี 4/4  
17 44593 นางสาวรัตน์ขวัญ ศิริมา 4/4  
18 41600 นายกนกพล เตียวเจริญกุล 4/4  
19 41751 นางสาวปวิชญา อินทร์งาม 4/4  
20 41675 นางสาวกมลชนก โลกนิยม 4/4  
21 41677 นางสาวกัณทิมา วรโคตร 4/4  
22 41570 นายทีปกร ไพโรจน์ 4/4  
23 41716 นายวิจารณ์ แสนศิริ 4/5  
24 41644 นายชนาธิป อรไทวรรณ 4/5  
25 41662 นายพิชเญศ แอบศรีหาด 4/5  
26 41757 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ 4/5  
27 41679 นายกีรติ แก้วคำไสย์ 4/5  
28 41740 นางสาวทัศนา เย็นทรวง 4/5  
29 41706 นางสาวพัชรลดา รุจิยาปนนท์ 4/5  
30 44619 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม 4/6  
31 44620 นางสาวพรวิไล สพสิงห์ 4/6  
32 41724 นายอรรถพงษ์ ขอชัย 4/6  
33 44613 นางสาวกิตติยา เชิดชาย 4/6  
34 41683 นายชิษณุพงศ์ จันทร์ไตรย์ 4/6  
35 44617 นางสาวนฤมล สุทธิธรรม 4/6  
36 41828 นายกฤษดา ปลื้มใจ 4/6  
37 44634 นางสาวสุทธิดา สว่างสาลี 4/7  
38 41734 นางสาวจุฑามาศ บูรณ์เจริญ 4/7  
39 41719 นางสาวสาลิณี มาชอบ 4/7  
40 44626 นางสาวกมลทิพย์ แก้วงาม 4/7  
41 44633 นายศุภกาญจน์ ประชุมฉลาด 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  28 คน