ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30262 (การแปรรูปอาหาร) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42021 /  
2 42143 /  
3 44660 /  
4 41772 /  
5 44659 /  
6 41814 /  
7 41773 /  
8 41685 /  
9 41622 /  
10 41623 /  
11 44592 /  
12 41752 /  
13 41710 /  
14 41682 /  
15 41678 /  
16 44593 /  
17 41600 /  
18 41751 /  
19 41675 /  
20 41677 /  
21 41570 /  
22 41716 /  
23 41644 /  
24 41662 /  
25 41757 /  
26 41679 /  
27 41740 /  
28 41706 /  
29 44619 /  
30 44620 /  
31 41724 /  
32 44613 /  
33 41683 /  
34 44617 /  
35 41828 /  
36 44634 /  
37 41734 /  
38 41719 /  
39 44626 /  
40 44633 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน