ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30222 (ช่างอาหารไทย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44661 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์ 4/10  
2 41870 นายศักดิ์ธาดา เจริญพร 4/10  
3 41942 นายธนากร เลิศงาม 4/10  
4 41901 นายพรหมศพัศ ชมดี 4/10  
5 42112 นายภาคภูมิ ศุภรนนท์ 4/10  
6 41904 นายภานุพงศ์ ถนอมสัตย์ 4/10  
7 41668 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์ 4/10  
8 41658 นายปุณณวิช บุญอาจ 4/10  
9 41974 นายอนุชา แสนบรรดิษฐ์ 4/10  
10 41906 นายมนัสวี มูลแก่น 4/10  
11 41829 นายก้องเกียรติ ตระการผล 4/10  
12 41936 นายชนะ ครอบแก้ว 4/10  
13 41806 นายภูบดินทร์ แก้วรัตน์ 4/10  
14 41672 นายอมร โพธิ์สุวรรณ 4/4  
15 41659 นายปัณณธร สุวรรณฑา 4/4  
16 41652 นายธนพงศ์ ศรีนาคา 4/4  
17 41714 นางสาวรัฎฎา คงทน 4/5  
18 44618 นางสาวปิ่นแก้ว ดีพูน 4/6  
19 41742 นายธราเทพ จันสีดา 4/6  
20 42022 นางสาวศิริกานต์ คำภูมิ 4/6  
21 41705 นางสาวพรพรรษา สาสนานนท์ 4/6  
22 44623 นางสาววงสวัณณ์ คัชชิมา 4/6  
23 41695 นางสาวธนิตา กูลรัตน์ 4/6  
24 41768 นายศุภกร พุทธานุ 4/6  
25 41801 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ 4/7  
26 41831 นางสาวกุลจิรา อนุไวยา 4/7  
27 41794 นายนวพรรษ จันทป 4/7  
28 44628 นายคณิศร หอมขจร 4/7  
29 41784 นายไชยวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง 4/7  
30 42009 นายพัชรพล ฉันท์ทอง 4/7  
31 41579 นายพลกฤษณ์ สุ่มมาตย์ 4/7  
32 41805 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร 4/7  
33 44629 นายนิรมิตร เหมาะชาติ 4/7  
34 41787 นายณัฐภัทร พบบุญ 4/7  
35 41850 นายบุญญฤทธิ์ ชมบุญ 4/7  
36 41776 นายอานนท์ ประธาน 4/7  
37 41838 นางสาวฐิติพร อินทร์งาม 4/7  
38 41830 นางสาวกัญญารัตน์ อุ้มบุญ 4/7  
39 41836 นายชุติพนธ์ แสงโพธิ์ 4/7  
40 44632 นายมานะ ยิ่งรุ่งโรจน์ 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  31 คน
เพศหญิง =  9 คน