ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30222 (ช่างอาหารไทย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44661 /  
2 41870 /  
3 41942 /  
4 41901 /  
5 42112 /  
6 41904 /  
7 41668 /  
8 41658 /  
9 41974 /  
10 41906 /  
11 41829 /  
12 41936 /  
13 41806 /  
14 41672 /  
15 41659 /  
16 41652 /  
17 41714 /  
18 44618 /  
19 41742 /  
20 42022 /  
21 41705 /  
22 44623 /  
23 41695 /  
24 41768 /  
25 41801 /  
26 41831 /  
27 41794 /  
28 44628 /  
29 41784 /  
30 42009 /  
31 41579 /  
32 41805 /  
33 44629 /  
34 41787 /  
35 41850 /  
36 41776 /  
37 41838 /  
38 41830 /  
39 41836 /  
40 44632 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน