ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42150 นายธัญเทพ ก่อแก้ว 4/10  
2 42005 นางสาวปณิธาน สุขสำราญ 4/10  
3 42018 นางสาววนัทปรียา บุญยงค์ 4/10  
4 41937 นายชนะชล จารัตน์ 4/10  
5 41878 นางสาวกชกร อยู่ปูน 4/10  
6 42103 นางสาวเบญญาภา อรุณวรรธนะ 4/10  
7 43130 นางสาวปูรดา ศกุนตานุรักษ์ 4/10  
8 42201 นางสาวธนิตดา สมานวัน 4/10  
9 41914 นายวิทย์ศรุต คงสุข 4/10  
10 41867 นายวีรพล ชาติประสพ 4/10  
11 42171 นายศุภณัฏฐ์ พีรเดชธัชนนท์ 4/10  
12 41721 นายสุริยะ แถบทอง 4/4  
13 41743 นายธฤต ทองเปลว 4/4  
14 41646 นายณพงศ์ ประสมศรี 4/4  
15 41591 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองศรี 4/4  
16 41760 นายพีรันธร ดียิ่ง 4/6  
17 44630 นายเนติรัฐ นนทะนำ 4/7  
18 41930 นางสาวกรกนก เหิมหาญ 4/7  
19 41875 นางสาวสุชาดา ยิ่งได้ชม 4/7  
20 42016 นางสาวรติรัตน์ สุนทราวิรัตน์ 4/7  
21 41988 นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมรักษา 4/7  
22 41796 นางสาวเบญญาภา วิวาสุข 4/8  
23 41953 นางสาวพัชริดา สุขศรี 4/8  
24 41731 นายไกรวิชญ์ สัทถาพร 4/8  
25 44641 นางสาวนริศรา พันธ์พงษ์ 4/8  
26 42110 นางสาวพิมพิษา ซ่อมทอง 4/8  
27 44647 นางสาวอภิญญา ศิริไสย 4/8  
28 44637 นางสาวจรัสศรี รัตนาที่วัฒน์ 4/8  
29 44646 นางสาวศรัณยา สมานรักษ์ 4/8  
30 41866 นางสาววิจิตรา บุตรงาม 4/9  
31 41929 นางสาวกนกพร พวงคำ 4/9  
32 41967 นางสาวศศิกรินทร์ ปิ่นแก้ว 4/9  
33 44653 นางสาวรัชนีกรณ์ ปุดเหียง 4/9  
34 41986 นางสาวจุฑารัตน์ กุรัมย์ 4/9  
35 42096 นางสาวธนภรณ์ หงษ์อินทร์ 4/9  
36 42008 นางสาวปานตะวัน พิศเพ็ง 4/9  
37 42042 นางสาวฉัตรลดา บุตรงาม 4/9  
38 42079 นางสาวอังศุมา เสาะสืบงาม 4/9  
39 42003 นางสาวธีร์จุฑา ผ่องศรี 4/9  
40 41978 นายอัชฌา ศรีงาม 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  27 คน