ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42150 /  
2 42005 /  
3 42018 /  
4 41937 /  
5 41878 /  
6 42103 /  
7 43130 /  
8 42201 /  
9 41914 /  
10 41867 /  
11 42171 /  
12 41721 /  
13 41743 /  
14 41646 /  
15 41591 /  
16 41760 /  
17 44630 /  
18 41930 /  
19 41875 /  
20 42016 /  
21 41988 /  
22 41796 /  
23 41953 /  
24 41731 /  
25 44641 /  
26 42110 /  
27 44647 /  
28 44637 /  
29 44646 /  
30 41866 /  
31 41929 /  
32 41967 /  
33 44653 /  
34 41986 /  
35 42096 /  
36 42008 /  
37 42042 /  
38 42079 /  
39 42003 /  
40 41978 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน