ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30214 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
คาบเรียนที่ : 8-9
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42102 /  
2 41935 /  
3 41938 /  
4 41654 /  
5 44606 /  
6 41667 /  
7 41649 /  
8 41879 /  
9 44625 /  
10 41845 /  
11 41903 /  
12 41684 /  
13 44622 /  
14 44627 /  
15 41900 /  
16 41673 /  
17 44636 /  
18 41912 /  
19 41729 /  
20 41745 /  
21 41921 /  
22 41950 /  
23 41887 /  
24 41956 /  
25 41928 /  
26 41916 /  
27 41893 /  
28 41865 /  
29 41886 /  
30 41690 /  
31 44656 /  
32 41945 /  
33 42211 /  
34 41750 /  
35 41851 /  
36 44648 /  
37 42178 /  
38 42019 /  
39 41854 /  
40 41897 /  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  40 คน