ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ง30214 (การเพาะเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42102 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิริ 4/10  
2 41935 นางสาวจุฬารัตน์ ประจบดี 4/10  
3 41938 นางสาวณัฐกานต์ บรรจงจัตตุรัส 4/10  
4 41654 นายนนทวัฒน์ ช่างพินิจ 4/5  
5 44606 นางสาวปรางทิพย์ ชูเชิด 4/5  
6 41667 นายรัชชานนท์ เครื่องวิชา 4/6  
7 41649 นายต้นตระกูล จันทร์แดง 4/6  
8 41879 นางสาวกัญญารัตน์ สุบินยัง 4/6  
9 44625 นางสาวไอลดา สังข์จันทร์ 4/6  
10 41845 นางสาวธนพรรณ วรรณศิริ 4/6  
11 41903 นางสาวภัทรลดา พลพันธ์ 4/6  
12 41684 นายฌาน พันธเสน 4/6  
13 44622 นางสาวแพรพลอย จันมณี 4/6  
14 44627 นางสาวกรกมล พวงขจร 4/7  
15 41900 นางสาวพรนิภา วุฒิยา 4/7  
16 41673 นายอัษฎา วะรามิตร 4/7  
17 44636 นางสาวอินธิรา สมชื่อ 4/7  
18 41912 นางสาววาริศา ธุรานุช 4/7  
19 41729 นายกษมา คำบุญฐิติสกุล 4/7  
20 41745 นายธีรภพ ตั้งมั่น 4/7  
21 41921 นางสาวสุดารัตน์ ตุ่มนวล 4/8  
22 41950 นางสาวปนัดดา พิรารรัมย์ 4/8  
23 41887 นางสาวชลยาดา ผลเจริญ 4/8  
24 41956 นางสาวพีรญา เฉิน 4/8  
25 41928 นายอุกฤษฏ์ สมเป็น 4/8  
26 41916 นายศรรัก ท้วมดี 4/8  
27 41893 นางสาวดวงกมล พิมพ์บุตร 4/8  
28 41865 นายวงศธร ศรีศันสนีย์ 4/8  
29 41886 นายชนม์ชนก พะนิรัมย์ 4/9  
30 41690 นายติณณภพ หาญประโคน 4/9  
31 44656 นายสิทธินนท์ สุขแสวง 4/9  
32 41945 นางสาวธิติญาดา คิดกล้า 4/9  
33 42211 นายภาคภูมิ ศิริมา 4/9  
34 41750 นายปกป้อง สุภิมารส 4/9  
35 41851 นายปรมินทร์ พิทักษ์การ 4/9  
36 44648 นายทยุต สิงห์ชัย 4/9  
37 42178 นายสุวัชพงษ์ เกตุโสระ 4/9  
38 42019 นายวิภาส ชมอินทร์ 4/9  
39 41854 นายพฤทธิ์ชา ใจบุญ 4/9  
40 41897 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  20 คน