ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชา ต30214 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1) ::
   
อาจารย์ประจำวิชา : เสาวรส เสพสุข
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41826 นางสาวอินทิรา สุวรรณทอง 4/4  
2 41816 นางสาวสไบทิพย์ สุขล้น 4/4  
3 41657 นางสาวบัณพร หวังชูชอบ 4/4  
4 44611 นางสาวอวัสดา สันทาลุนัย 4/5  
5 44609 นางสาวศุภกานต์ บุญรอด 4/5  
6 41810 นางสาวลลิตา วงศ์สอน 4/5  
7 44600 นางสาวทิพวรรณ สีเข้มงาม 4/5  
8 41795 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง 4/5  
9 41822 นางสาวอนันตญา รู้จิตร 4/5  
10 41809 นายฤทธา ทองนำ 4/7  
11 44642 นางสาวนันท์นภัส สุขสมาน 4/8  
12 41701 นางสาวเบญจพร สังโสมา 4/8  
13 41932 นายกิตติมศักดิ์ กาบจันทร์ 4/8  
14 44640 นางสาวณิชารีย์ ขบวนดี 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 03 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 09 พฤศจิกายน 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  12 คน