ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 

เปิดใช้งาน ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ออนไลน์
ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2/2560
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ต30214 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1) เสาวรส เสพสุข 8-9 40 14 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
2 ง30214 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน 8-9 40 40 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
3 ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง 8-9 40 40 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
4 ง30222 (ช่างอาหารไทย) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ 8-9 40 40 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
5 ง30262 (การแปรรูปอาหาร) นางสาวณิชชา ผลเกิด 8-9 40 41 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
6 ง30238 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ 8-9 40 7 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
7 พ30208 (รักบี้) นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา 8-9 40 34 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
8 พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ 8-9 40 38 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
9 ศ30205 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรม) นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง 8-9 40 29 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
10 ศ30209 (ดนตรีตามความถนัด ) นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ 8-9 40 18 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
11 ส30204 (อาเซียนศึกษา) นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา 8-9 40 0 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10
12 ง30260 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) นายครรชิต คงสำราญ 3-4 40 17 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
13 ง30244 (ช่างอาหารไทย 2) นางพัชรี ศุภเขตกิจ 3-4 40 18 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
14 ต30215 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2) ซาง ถาจ 3-4 40 16 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
15 ง30214 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน 3-4 40 26 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
16 ง30225 (การผลิตพืช) นายสุนทร คงทน 3-4 40 31 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
17 ง30259 (เทคโนโลยีจักสาน) นายสิทธิพล นามสว่าง 3-4 40 40 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
18 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ 3-4 40 38 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
19 ง30247 (โครงงานอาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด 3-4 40 2 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
20 ง30238 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ 3-4 40 11 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
21 ง30264 (บัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี 3-4 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
22 ง30272 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) นางสาวชมทิพา กะภูทิน 3-4 40 3 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
23 พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ 3-4 40 20 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
24 ศ30206 (จิตรกรรม) นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง 3-4 40 8 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
25 ศ30209 (ดนตรีตามความถนัด) นายศรัทธา เชิงหอม 3-4 40 6 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
26 ส30204 (อาเซียนศึกษา) นางมยุรี ปัญญาเอก 3-4 40 1 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
27 ส30205 (กฎหมาย 2) นางผ่องศรี หงษ์สูง 3-4 40 12 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
28 ง30260 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) นายครรชิต คงสำราญ 8-9 40 40 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
29 ง30244 (ช่างอาหารไทย 2) นางพัชรี ศุภเขตกิจ 8-9 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
30 ต30215 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2) เสาวรส เสพสุข 8-9 40 3 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
31 ต30215 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2) ซาง ถาจ 8-9 40 36 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
32 ง30225 (การผลิตพืช) นายสุนทร คงทน 8-9 40 40 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
33 ง30258 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร 8-9 25 20 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
34 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ 8-9 45 45 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
35 ง30247 (โครงงานอาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด 8-9 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
36 ง30238 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ 8-9 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
37 ง30264 (บัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี 8-9 40 11 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
38 ง30272 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) นางสาวชมทิพา กะภูทิน 8-9 40 7 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
39 พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ 8-9 40 20 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
40 อ31204 (ภาษาอังกฤษฟังพูด) นายทองอ่อน เสาเวียง 8-9 40 1 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
41 ศ30211 (นาฎศิลป์พื้นบ้าน 1) สาวิตรี ดีประดวง 8-9 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
42 ศ30209 (ดนตรีตามความถนัด) นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ 8-9 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
43 ศ30206 (จิตรกรรม) นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ 8-9 40 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
44 ส30204 (อาเซียนศึกษา) นางมยุรี ปัญญาเอก 8-9 40 18 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
45 ส30205 (กฎหมาย 2) นางผ่องศรี หงษ์สูง 8-9 40 1 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
46 ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) นายครรชิต คงสำราญ 3-4 40 39 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
47 ง30238 (โครงงานอาชีพ) นายไพสิทธิ์ คงทน 3-4 40 0 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
48 ง30286 (การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า) นายสุนทร คงทน 3-4 40 12 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
49 ง30245 (ทักษะชีวิต 2) นางพัชรี ศุภเขตกิจ 3-4 40 12 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
50 ง30223 (งานจักรยานยนต์) นายทรงชัย บุญสุยา 3-4 37 36 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
51 ง30255 (การทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ 3-4 40 40 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
52 ง30271 (การบัญชีธุรกิจ 2) นางสาวณิชชา ผลเกิด 3-4 40 16 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
53 ง30257 (งานแกะสลักผักผลไม้) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ 3-4 40 5 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
54 ง30238 (โครงงานอาชีพ) นางสาวรัชนีกร เพียรดี 3-4 40 39 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
55 ง30262 (แปรรูปอาหาร) นางสาวชมทิพา กะภูทิน 3-4 40 21 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
56 ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย 3-4 40 36 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
57 ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) นายครรชิต คงสำราญ 8-9 40 7 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
58 ง30238 (โครงงานอาชีพ) นายไพสิทธิ์ คงทน 8-9 40 0 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
59 ง30286 (การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า) นายสุนทร คงทน 8-9 40 9 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
60 ง30245 (ทักษะชีวิต 2) นางพัชรี ศุภเขตกิจ 8-9 40 2 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
61 ง30255 (การทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ 8-9 40 5 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
62 ง30271 (การบัญชีธุรกิจ 2) นางสาวณิชชา ผลเกิด 8-9 40 0 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
63 ง30257 (งานแกะสลักผักผลไม้) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ 8-9 40 0 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
64 ง30238 (โครงงานอาชีพ) นางสาวรัชนีกร เพียรดี 8-9 40 0 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
65 ง30262 (แปรรูปอาหาร) นางสาวชมทิพา กะภูทิน 8-9 40 5 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
66 ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง 8-9 40 27 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
67 ง30253 (งานจักรยานยนต์ 2) นายทรงชัย บุญสุยา 8-9 10 4 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
68 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตสาหกรรม)) นายไผ่ พรมเพชร 8-9 25 2 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
69 ศ30212 (นาฎศิลป์พื้นบ้าน 2) สาวิตรี ดีประดวง 8-9 40 0 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
70 ศ30204 (พ่นทราย) นางนาริวรรณ คำสิม 8-9 40 10 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
71 ง30240 (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม1) นายสิทธิพล นามสว่าง 8-9 40 21 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
72 ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) นางเทพธีด์ สายหล้า 8-9 40 17 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
73 ส30203 (กฎหมาย 1) นางผ่องศรี หงษ์สูง 8-9 35 0 ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10