ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 

เปิดใช้งาน ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ออนไลน์
ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2/2562
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ศ30221 (ดนตรีสากล) นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ จ 2-3 40 31 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
2 ศ30221 (ดนตรีสากล) นายศรัทธา เชิงหอม จ 2-3 40 40 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
3 ศ30206 (จิตรกรรม) นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ จ 2-3 49 49 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
4 ง30273 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ 7-8 20 11 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
5 ง30293 (พืชผักปลอดสารพิษ 2) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ศ 7-8 20 20 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
6 ง30275 (ไม้ดอกไม้ประดับ) นายสุนทร คงทน ศ 7-8 20 18 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
7 ง30256 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร ศ 7-8 20 19 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
8 ง30214 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ 7-8 20 20 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
9 ง30257 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ 7-8 20 7 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
10 ง30252 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ 7-8 22 22 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
11 ง30204 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด จ 9 35 31 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
12 ง30292 (เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น 2) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง จ 9 35 33 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
13 ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน จ 9 30 30 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
14 ง30206 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร จ 9 30 30 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
15 ง30203 (การเพาะเห็ดอย่างง่าย) นายไพสิทธิ์ คงทน จ 9 35 36 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
16 ง30207 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี จ 9 38 38 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
17 ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ จ 9 32 32 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
18 ง30204 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ 4 30 7 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
19 ง30292 (เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น 2) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ศ 4 32 32 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
20 ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน ศ 4 35 28 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
21 ง30206 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร ศ 4 30 29 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
22 ง30203 (การเพาะเห็ดอย่างง่าย) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ 4 32 32 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
23 ง30207 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ 4 30 23 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
24 ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ 4 30 29 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
25 ศ30220 (การขับร้องเพลง 2) นายอัษฎา นวลสะอาด จ 8-9 59 59 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
26 ศ30222 (ดนตรีสากล 3) นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ จ 8-9 38 21 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
27 ศ30222 (ดนตรีสากล 3) นายศรัทธา เชิงหอม จ 8-9 38 32 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
28 ง30262 (การแปรรูปอาหาร) นางสาวชมทิพา กะภูทิน พฤ 7-8 15 15 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
29 ง30263 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด พฤ 7-8 15 5 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
30 ง30291 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์งานเกษตร 2) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง พฤ 7-8 15 13 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
31 ง30286 (เทคโนโลยีไม้ดอกไม้ประดับ) นายสุนทร คงทน พฤ 7-8 15 15 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
32 ง30259 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นายไผ่ พรมเพชร พฤ 7-8 16 11 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
33 ง30238 (โครงงานอาชีพ) นายไพสิทธิ์ คงทน พฤ 7-8 15 15 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
34 ง30269 (ระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี พฤ 7-8 16 15 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
35 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ พฤ 7-8 16 16 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
36 ง30280 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด จ 8 40 10 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
37 ง30290 (ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 2) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง จ 8 42 42 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
38 ง30285 (การสร้างสรรค์ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้) นายไผ่ พรมเพชร จ 8 42 42 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
39 ง30282 (การผลิตเชื้อเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน จ 8 42 37 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
40 ง30289 (งานระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี จ 8 44 44 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
41 ง30287 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ จ 8 44 44 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
42 ง30280 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ 3 35 13 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
43 ง30290 (ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 2) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ศ 3 36 36 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
44 ง30285 (การสร้างสรรค์ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้) นายไผ่ พรมเพชร ศ 3 35 33 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
45 ง30282 (การผลิตเชื้อเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ 3 35 33 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
46 ง30289 (งานระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ 3 35 16 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
47 ง30287 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ 3 39 39 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
48 ง30259 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นายทรงชัย บุญสุยา พฤ 7-8 6 5 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13