ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 

เปิดใช้งาน ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ออนไลน์
ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 1/2562
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ศ30201 (ดนตรีสากล 1) นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ พ 3-4 40 40 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
2 ศ30201 (ดนตรีสากล 1) นายศรัทธา เชิงหอม พ 3-4 40 40 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
3 ศ30202 (จิตรกรรมไทย) นางอมร พันธ์ชนะ พ 3-4 40 39 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
4 ง30258 (งานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ ศ 7-8 16 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
5 ง30273 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ 7-8 16 15 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
6 ง30276 (พืชผักปลอดสารพิษ) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ศ 7-8 16 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
7 ง30256 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร ศ 7-8 16 16 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
8 ง30214 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ 7-8 16 11 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
9 ง30275 (ไม้ดอกไม้ประดับ) นายสุนทร คงทน ศ 7-8 16 15 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
10 ง30255 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) นายครรชิต คงสำราญ ศ 7-8 16 15 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
11 ง30261 (งานเชื่อม) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา ศ 7-8 16 16 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
12 ง30257 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ 7-8 16 16 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
13 ง30252 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ 7-8 16 16 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
14 ง30208 (งานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ จ-9 23 17 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
15 ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) นายสิทธิพล นามสว่าง จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
16 ง30204 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
17 ง30278 (เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง จ-9 23 11 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
18 ง30206 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
19 ง30203 (การเพาะเห็ดอย่างง่าย) นายไพสิทธิ์ คงทน จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
20 ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
21 ง30277 (การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ) นายครรชิต คงสำราญ จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
22 ง30211 (ช่างเชื่อม) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา จ-9 23 15 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
23 ง30207 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
24 ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
25 ง30208 (งานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ ศ-4 18 8 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
26 ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) นายสิทธิพล นามสว่าง ศ-4 18 19 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
27 ง30204 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ-4 18 18 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
28 ง30278 (เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ศ-4 18 1 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
29 ง30206 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร ศ-4 18 18 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
30 ง30203 (การเพาะเห็ดอย่างง่าย) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ-4 18 19 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
31 ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน ศ-4 18 16 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
32 ง30277 (การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ) นายครรชิต คงสำราญ ศ-4 18 18 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
33 ง30211 (ช่างเชื่อม) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา ศ-4 20 20 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
34 ง30207 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ-4 23 23 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
35 ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ-4 20 20 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
36 ศ30218 (การขับร้องเพลง) นายอัษฎา นวลสะอาด จ 6-7 38 38 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
37 ศ30204 (ดนตรีสากล 2) นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ จ 6-7 38 22 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
38 ศ30204 (ดนตรีสากล 2) นายศรัทธา เชิงหอม จ 6-7 38 38 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
39 ง30262 (การแปรรูปอาหาร) นางสาวชมทิพา กะภูทิน พฤ 7-8 10 10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
40 ง30265 (การแกะสลักผัก-ผลไม้) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ พฤ 7-8 10 0 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
41 ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) นายสิทธิพล นามสว่าง พฤ 7-8 10 10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
42 ง30263 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด พฤ 7-8 10 10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
43 ง30254 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์งานเกษตร) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง พฤ 7-8 10 0 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
44 ง30259 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นายไผ่ พรมเพชร พฤ 7-8 10 9 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
45 ง30238 (โครงงานอาชีพ) นายไพสิทธิ์ คงทน พฤ 7-8 10 10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
46 ง30286 (เทคโนโลยีไม้ดอกไม้ประดับ) นายสุนทร คงทน พฤ 7-8 10 10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
47 ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) นายครรชิต คงสำราญ พฤ 7-8 10 10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
48 ง30234 (งานเครื่องกล) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา พฤ 7-8 11 11 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
49 ง30269 (ระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี พฤ 7-8 12 12 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
50 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ พฤ 7-8 10 10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13
51 ง30279 (การแกะสลักผัก-ผลไม้) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ จ - 8 25 17 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
52 ง30280 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด จ - 8 25 25 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
53 ง30288 (ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง จ - 8 25 25 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
54 ง30285 (การสร้างสรรค์ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้) นายไผ่ พรมเพชร จ - 8 25 25 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
55 ง30282 (การผลิตเชื้อเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน จ - 8 25 25 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
56 ง30283 (การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) นายครรชิต คงสำราญ จ - 8 25 25 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
57 ง30284 (งานเครื่องกล) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา จ - 8 25 25 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
58 ง30289 (งานระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี จ - 8 25 25 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
59 ง30287 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ จ - 8 25 25 ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8
60 ง30279 (การแกะสลักผัก-ผลไม้) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ ศ - 3 22 12 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
61 ง30280 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ - 3 22 21 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
62 ง30288 (ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง ศ - 3 22 7 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
63 ง30285 (การสร้างสรรค์ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้) นายไผ่ พรมเพชร ศ - 3 22 20 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
64 ง30282 (การผลิตเชื้อเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ - 3 22 22 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
65 ง30283 (การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) นายครรชิต คงสำราญ ศ - 3 23 22 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
66 ง30284 (งานเครื่องกล) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา ศ - 3 23 23 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
67 ง30289 (งานระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ - 3 22 22 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
68 ง30287 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ - 3 26 26 ม.5/9, ม.5/10, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16