ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 

เปิดใช้งาน ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ออนไลน์
ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 1/2561
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ศ30203 (จิตรกรรม 1) นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ พ 3-4 40 40 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
2 ศ30201 (ดนตรีสากล 1) นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ พ 3-4 35 33 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
3 ศ30201 (ดนตรีสากล 1) นายศรัทธา เชิงหอม พ 3-4 35 2 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
4 ศ30202 (พ่นทราย 1) นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง พ 3-4 39 39 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
5 ง30251 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน ศ 7-8 25 7 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
6 ง30253 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ 7-8 20 20 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
7 ง30255 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) นายครรชิต คงสำราญ ศ 7-8 20 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
8 ง30254 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ 7-8 20 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
9 ง30257 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ 7-8 20 18 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
10 ง30256 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร ศ 7-8 20 19 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
11 ง30260 (เทคโนโลยีการจักสาน) นายสิทธิพล นามสว่าง ศ 7-8 20 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
12 ง30258 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) นางสาวชมทิพา กะภูทิน ศ 7-8 20 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
13 ง30259 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ ศ 7-8 20 3 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
14 ง30252 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ 7-8 21 18 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
15 ง30261 (งานเชื่อม) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา ศ 7-8 20 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
16 ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน ศ 4 25 12 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
17 ง30203 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน จ 9 30 29 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
18 ง30205 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) นายครรชิต คงสำราญ จ 9 25 3 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
19 ง30204 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด จ 9 25 25 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
20 ง30207 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี จ 9 25 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
21 ง30206 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร จ 9 26 27 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
22 ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) นายสิทธิพล นามสว่าง จ 9 25 24 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
23 ง30208 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) นางสาวชมทิพา กะภูทิน จ 9 25 12 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
24 ง30209 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ จ 9 25 20 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
25 ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ จ 9 28 27 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
26 ง30211 (งานเชื่อม) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา จ 9 25 25 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
27 ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน ศ 4 28 27 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
28 ง30203 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ 4 25 25 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
29 ง30205 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) นายครรชิต คงสำราญ ศ 4 25 0 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
30 ง30204 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ 4 26 26 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
31 ง30207 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ 4 28 27 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
32 ง30206 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร ศ 4 25 22 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
33 ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) นายสิทธิพล นามสว่าง ศ 4 25 12 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
34 ง30208 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) นางสาวชมทิพา กะภูทิน ศ 4 25 9 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
35 ง30209 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ ศ 4 25 0 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
36 ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ 4 28 28 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
37 ง30211 (งานเชื่อม) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา ศ 4 27 15 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
38 ส30207 (ภัยพิบัติ) นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย อ 3-4 25 16 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
39 ศ30203 (การออกแบบ) นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ อ 3-4 25 2 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
40 ศ30204 (พ่นทราย) นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง อ 3-4 25 3 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
41 ง30286 (เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ) นายสุนทร คงทน อ 3-4 25 24 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
42 ง30214 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน อ 3-4 25 0 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
43 ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) นายครรชิต คงสำราญ อ 3-4 25 22 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
44 ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง อ 3-4 25 24 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
45 ง30263 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด อ 3-4 25 2 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
46 ง30269 (ระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี อ 3-4 25 6 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
47 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตฯ)) นายไผ่ พรมเพชร อ 3-4 25 25 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
48 ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) นายสิทธิพล นามสว่าง อ 3-4 25 23 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
49 ง30245 (ทักษะชีวิต) นางพัชรี ศุภเขตกิจ อ 3-4 30 27 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
50 ง30262 (การแปรรูปอาหาร) นางสาวชมทิพา กะภูทิน อ 3-4 25 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
51 ง30257 (การแกะสลักผักผลไม้) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ อ 3-4 25 6 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
52 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ อ 3-4 25 25 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
53 ง30234 (งานเครื่องกล) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา อ 3-4 26 17 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
54 ศ30203 (การออกแบบ) นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ อ 3-4 25 1 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
55 ศ30204 (พ่นทราย) นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง อ 8-9 25 15 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
56 ง30286 (เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ) นายสุนทร คงทน อ 8-9 25 25 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
57 ง30214 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน อ 8-9 25 3 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
58 ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) นายครรชิต คงสำราญ อ 8-9 25 16 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
59 ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง อ 8-9 25 25 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
60 ง30263 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด อ 8-9 25 16 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
61 ง30269 (ระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี อ 8-9 25 21 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
62 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตฯ)) นายไผ่ พรมเพชร อ 8-9 25 25 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
63 ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) นายสิทธิพล นามสว่าง อ 8-9 25 24 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
64 ง30245 (ทักษะชีวิต) นางพัชรี ศุภเขตกิจ อ 8-9 25 0 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
65 ง30262 (การแปรรูปอาหาร) นางสาวชมทิพา กะภูทิน อ 8-9 25 3 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
66 ง30257 (การแกะสลักผักผลไม้) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ อ 8-9 25 0 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
67 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ อ 8-9 25 25 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
68 ง30234 (งานเครื่องกล) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา อ 8-9 31 31 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
69 ส30207 (ภัยพิบัติ) นางเทพธีด์ สายหล้า อ 8-9 25 14 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16