ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 

เปิดใช้งาน ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ออนไลน์
ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 1/2560
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 พ30215 (โครงงานสุขศึกษา พลศึกษา) ลาวัณย์ 3-4 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
2 ส30203 (กฎหมาย 1) ผ่องศรี 3-4 40 24 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
3 ส30204 (อาเซี่ยนศึกษา) มยุรี 3-4 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
4 อ31203 (ภาษาอังกฤษฟังพูด ) ทองอ่อน 3-4 40 20 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
5 ศ30201 (การวาดเส้น ) รุ่งอรุณ 3-4 40 7 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
6 ง30215 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(เกษตร)) กัลยาณี 3-4 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
7 ง30262 (การแปรรูปอาหาร) ณิชชา 3-4 40 2 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
8 ง30260 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) ครรชิต 3-4 40 17 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
9 ง30259 (เทคโนโลยีจักสาน) สิทธิพล 3-4 40 13 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
10 ง30222 (ช่างอาหารไทย) พัชรี 3-4 40 26 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
11 ง30264 (การบัญชีเบื้องต้น) รัชนีกร 3-4 40 4 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
12 ง30256 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ศิริกาญจน์ 3-4 40 7 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
13 ง30225 (การผลิตพืช ) สุนทร 3-4 40 30 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
14 ง30214 (การเพาะเห็ด) ไพสิทธิ์ 3-4 40 36 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
15 ง30258 (การจัดสวนแก้ว) ไผ่ 3-4 40 38 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
16 ง30238 (โครงงานอาชีพ) รัตนพรรณ 3-4 40 7 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
17 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตฯ)) ทรงชัย 3-4 20 20 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
18 พ30215 (โครงงานสุขศึกษา พลศึกษา) ลาวัณย์ 8-9 40 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
19 ส30203 (กฎหมาย 1) ผ่องศรี 8-9 40 7 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
20 ส30204 (อาเซี่ยนศึกษา) ชมพลอย 8-9 40 7 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
21 อ31203 (ภาษาอังกฤษฟังพูด ) ทองอ่อน 8-9 40 19 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
22 ศ30201 (การวาดเส้น ) รุ่งอรุณ 8-9 40 6 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
23 ศ30209 (ดนตรีตามความถนัด) อัครวัฒน์ 8-9 40 3 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
24 ง30215 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(เกษตร)) กัลยาณี 8-9 40 4 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
25 ง30262 (การแปรรูปอาหาร) ณิชชา 8-9 40 28 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
26 ง30260 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) ครรชิต 8-9 40 25 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
27 ง30259 (เทคโนโลยีจักสาน) สิทธิพล 8-9 40 32 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
28 ง30222 (ช่างอาหารไทย) พัชรี 8-9 40 0 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
29 ง30264 (การบัญชีเบื้องต้น) รัชนีกร 8-9 40 1 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
30 ง30256 (อาหารเพื่อสุขภาพ) ศิริกาญจน์ 8-9 40 10 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
31 ง30225 (การผลิตพืช ) สุนทร 8-9 40 35 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
32 ง30214 (การเพาะเห็ด) ไพสิทธิ์ 8-9 40 28 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
33 ง30258 (การจัดสวนแก้ว) ไผ่ 8-9 40 15 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
34 ง30238 (โครงงานอาชีพ) รัตนพรรณ 8-9 40 3 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
35 ม.4 วิชาใหม่ 2 ครูทรงชัย ทรงชัย 8-9 20 23 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
36 ส30207 (ภัยพิบัติ) สุวรรณี 3-4 40 28 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
37 ง30286 (การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ) สุนทร 3-4 40 26 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
38 ง30229 (ดินและปุ๋ย) กัลยาณี 3-4 40 8 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
39 ง30263 (การบัญชีธุรกิจ) ณิชชา 3-4 40 23 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
40 ง30261 (สมาร์พฟาร์ม) ครรชิต 3-4 40 11 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
41 ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) สิทธิพล 3-4 40 19 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
42 ง30234 (งานเครื่องกล) ทรงชัย 3-4 20 15 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
43 ง30241 (ทักษะชีวิต) พัชรี 3-4 40 34 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
44 ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์) สัมฤทธิ์ 3-4 40 28 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
45 ง30238 (โครงงานอาชีพ) รัชนีกร 3-4 40 0 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
46 ง30238 (โครงงานอาชีพ) ไพสิทธิ์ 3-4 40 10 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
47 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตสาหกรรม)) ไผ่ 3-4 40 8 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
48 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ศิริกาญจน์ 3-4 40 28 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
49 ง30257 (งานแกะสลักผักผลไม้) รัตนพรรณ 3-4 40 7 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
50 ศ30204 (พ่นทราย ) นาริวรรณ 3-4 40 16 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
51 ส30207 (ภัยพิบัติ) เทพธีด์ 8-9 40 10 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
52 ง30286 (การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ) สุนทร 8-9 40 22 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
53 ง30229 (ดินและปุ๋ย) กัลยาณี 8-9 40 13 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
54 ง30263 (การบัญชีธุรกิจ) ณิชชา 8-9 40 34 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
55 ง30261 (สมาร์พฟาร์ม) ครรชิต 8-9 40 17 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
56 ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) สิทธิพล 8-9 40 37 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
57 วิชาใหม่ ม.5 ครูทรงชัย ทรงชัย 8-9 20 26 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
58 ง30241 (ทักษะชีวิต) พัชรี 8-9 40 5 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
59 ง30266 (การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์) รัชนีกร 8-9 40 12 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
60 ง30238 (โครงงานอาชีพ) ไพสิทธิ์ 8-9 40 5 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
61 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตสาหกรรม)) ไผ่ 8-9 40 28 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
62 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ศิริกาญจน์ 8-9 40 15 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
63 ง30257 (งานแกะสลักผักผลไม้) รัตนพรรณ 8-9 40 44 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
64 ม.5 วิชาใหม่ 1 ครูทรงชัย ทรงชัย 8-9 20 0 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
65 ม.4 วิชาใหม่ 1 ครูทรงชัย ทรงชัย บุญสุยา 8-9 30 0 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16