ระบบเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 

เปิดใช้งาน ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ออนไลน์
ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2/2561
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ศ30205 (ทัศนศิลป์สร้างสรรค์) นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ พ 3-4 30 30 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
2 ศ30204 (ดนตรีสากล 2) นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ พ 3-4 30 11 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
3 ศ30204 (ดนตรีสากล 2) นายศรัทธา เชิงหอม พ 3-4 30 28 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
4 ศ30208 (ทัศนศิลป์สร้างสรรค์) นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง พ 3-4 43 43 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
5 ง30251 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน ศ 7-8 14 14 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
6 ง30253 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ 7-8 10 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
7 ง30255 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) นายครรชิต คงสำราญ ศ 7-8 10 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
8 ง30254 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ 7-8 10 9 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
9 ง30257 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ 7-8 10 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
10 ง30256 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร ศ 7-8 10 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
11 ง30260 (เทคโนโลยีการจักสาน) นายสิทธิพล นามสว่าง ศ 7-8 10 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
12 ง30258 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) นางสาวชมทิพา กะภูทิน ศ 7-8 10 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
13 ง30259 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ ศ 7-8 14 14 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
14 ง30261 (งานเชื่อม) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา ศ 7-8 10 7 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
15 ง30252 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ 7-8 10 10 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
16 ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
17 ง30203 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
18 ง30205 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) นายครรชิต คงสำราญ จ-9 23 12 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
19 ง30204 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
20 ง30207 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี จ-9 23 22 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
21 ง30206 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
22 ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) นายสิทธิพล นามสว่าง จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
23 ง30208 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) นางสาวชมทิพา กะภูทิน จ-9 23 20 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
24 ง30209 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ จ-9 23 3 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
25 ง30211 (งานเชื่อม) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา จ-9 29 29 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
26 ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ จ-9 23 23 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
27 ง30201 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายสุนทร คงทน ศ-4 20 16 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
28 ง30203 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน ศ-4 20 20 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
29 ง30205 (ภูมิทัศน์เบื้องต้น) นายครรชิต คงสำราญ ศ-4 21 21 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
30 ง30204 (อาชีพธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด ศ-4 20 8 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
31 ง30207 (การบัญชีเบื้องต้น) นางสาวรัชนีกร เพียรดี ศ-4 20 20 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
32 ง30206 (การจัดสวนแก้ว) นายไผ่ พรมเพชร ศ-4 20 19 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
33 ง30210 (เทคโนโลยีการจักสาน) นายสิทธิพล นามสว่าง ศ-4 20 20 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
34 ง30208 (งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) นางสาวชมทิพา กะภูทิน ศ-4 21 14 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
35 ง30209 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ ศ-4 20 20 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
36 ง30211 (งานเชื่อม) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา ศ-4 21 12 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
37 ง30202 (อาหารเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ ศ-4 20 20 ม.4/9, ม.4/10, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
38 ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา อ 3-4 20 8 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
39 ศ30203 (ภาพพฤกษศาสตร์) นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ อ 3-4 20 6 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
40 ศ30205 (ทัศนศิลป์สร้างสรรค์) นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง อ 3-4 20 12 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
41 ง30286 (เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ) นายสุนทร คงทน อ 3-4 21 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
42 ง30214 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน อ 3-4 20 17 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
43 ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) นายครรชิต คงสำราญ อ 3-4 20 16 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
44 ง30266 (การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง อ 3-4 20 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
45 ง30263 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด อ 3-4 20 19 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
46 ง30269 (ระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี อ 3-4 20 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
47 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตฯ)) นายไผ่ พรมเพชร อ 3-4 20 18 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
48 ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) นายสิทธิพล นามสว่าง อ 3-4 20 14 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
49 ง30262 (การแปรรูปอาหาร) นางสาวชมทิพา กะภูทิน อ 3-4 30 25 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
50 ง30257 (การแกะสลักผักผลไม้) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ อ 3-4 20 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
51 ง30234 (งานเครื่องกล) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา อ 3-4 21 21 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
52 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ อ 3-4 20 9 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
53 ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา อ 8-9 20 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
54 ศ30203 (ภาพพฤกษศาสตร์) นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ อ 8-9 20 19 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
55 ง30286 (เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ) นายสุนทร คงทน อ 8-9 20 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
56 ง30214 (การเพาะเห็ด) นายไพสิทธิ์ คงทน อ 8-9 20 17 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
57 ง30261 (สมาร์ทฟาร์ม) นายครรชิต คงสำราญ อ 8-9 20 13 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
58 ง30266 (การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์) นายสัมฤทธิ์ เสาทอง อ 8-9 20 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
59 ง30263 (การบัญชีธุรกิจ) นางสาวณิชชา ผลเกิด อ 8-9 20 17 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
60 ง30269 (ระเบียนการเงิน) นางสาวรัชนีกร เพียรดี อ 8-9 20 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
61 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตฯ)) นายไผ่ พรมเพชร อ 8-9 20 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
62 ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) นายสิทธิพล นามสว่าง อ 8-9 20 20 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
63 ง30257 (การแกะสลักผักผลไม้) นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ อ 8-9 20 15 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
64 ง30234 (งานเครื่องกล) นายจารุวัฒน์ ภูนะยา อ 8-9 21 21 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
65 ง30224 (งานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ อ 8-9 20 19 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16