ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20233 (ทักษะอาชีพขนมไทย) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44436 เด็กหญิงรณัญชยา พื้นนวล 3/11  
2 44492 เด็กหญิงอารีรัตน์ งามวิไล 3/11  
3 44435 เด็กชายมสพล ทองเอี่ยม 3/11  
4 44439 นางสาวรุจีรัตน์ สร้อยจิตร 3/11  
5 44447 เด็กหญิงอริสา ตั้งสุพัฒน์ภาคิน 3/11  
6 44406 นางสาวจุลลดา สังข์โกมล 3/11  
7 44431 เด็กหญิงภคนันท์ พรมวงค์ 3/11  
8 44420 นางสาวนภัสสรา ปรุงเกียรติ 3/11  
9 44472 นางสาวเพชรดา ติดใจดี 3/11  
10 44429 นางสาวพรหมพร วิธานพิสิฐพงศ์ 3/11  
11 44445 เด็กหญิงสุรีพร จารัตน์ 3/11  
12 44415 เด็กหญิงณัฐภัสสร ดวงไทย 3/11  
13 44407 นางสาวชไมพร พันธุ์ศิริ 3/11  
14 44146 นายณัฐภัทร กันยา 3/5  
15 44169 เด็กชายสุทธิภัทร รสหอม 3/5  
16 44152 นางสาวปณัฐญา เสนาะเสียง 3/5  
17 44203 นางสาวพชรพรรณ จำรักษา 3/5  
18 44199 นางสาวปนัดดา หาญเหี้ยม 3/5  
19 44142 นายชินวัตร ภาสุวรรณ 3/5  
20 44193 นางสาวธัญพิชชา สมสร้าง 3/5  
21 44150 เด็กชายนพรัตน์ ศรีบุรมย์ 3/5  
22 44178 นางสาวกนกพร เหมือนลือ 3/5  
23 44165 นางสาวศุภาดา เปรียบยิ่ง 3/5  
24 44174 นางสาวอรพิชา แสงกิจพิพัฒน์ 3/5  
25 44156 เด็กชายปิยพัฒน์ สมานจิตร์ 3/5  
26 44153 เด็กหญิงปลายไหม อึงชื่น 3/5  
27 44151 เด็กหญิงนิปุณ ถมปัทม์ 3/5  
28 44176 นางสาวอารยา สายน้อย 3/5  
29 44175 เด็กหญิงอโรชา ธุรานุช 3/5  
30 44159 นางสาวภูริชญา เชิดชาย 3/5  
31 44163 นางสาววรรณภา พุทธานุ 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  25 คน