ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20243 (ทักษะอาชีพช่างโรงงาน) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายจารุวัฒน์ ภูนะยา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 32
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44412 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ยังคง 3/11  
2 44414 นายณัฐภัทร ใหม่กุณะ 3/11  
3 44381 เด็กชายปณิธาน ฆารไสว 3/11  
4 44419 นายธีรภัทร ผจญดี 3/11  
5 44418 เด็กชายธนัท ประติภาปกรณ์ 3/11  
6 44422 เด็กชายนัทดนัย เรืองรุ่งกิจสกุล 3/11  
7 44446 เด็กชายอนุภัทร จารัตน์ 3/11  
8 44372 นายเดชนิน นาคสุข 3/11  
9 44374 เด็กชายถิรวัฒน์ เหมาะดี 3/11  
10 44438 เด็กชายรัชตะ สุขวาสนะ 3/11  
11 44359 นายกฤษฎา แก่นดี 3/11  
12 44474 เด็กชายภูมินทร์ พรหมบุตร 3/13  
13 44529 เด็กชายรัฐภาคย์ ปัญญาเอก 3/13  
14 44522 เด็กชายพีระวัฒน์ เรืองโรจน์ 3/13  
15 44221 เด็กชายอภิโชติ ติราวรัมย์ 3/7  
16 44180 นายคณาสิน กระจายศรี 3/7  
17 44228 นายจักรพงษ์ จุลเกษร 3/7  
18 44249 เด็กชายพงษ์นรินทร์ เมฆกัลจาย 3/7  
19 44242 นายนวฤกษ์ ทองแพรว 3/7  
20 44320 นายทีฆภัทร เกิดเหมาะ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 08 พฤศจิกายน 2562
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  0 คน