ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ระบบวิชาเลือกออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: วิชาเลือก ง20228 (ทักษะอาชีพการผลิตและแปรรูปเห็ด) ::
   
อาจารย์ประจำวิชาเลือก : นายไพสิทธิ์ คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 44523 เด็กหญิงพุทธิกาลัย ทองริด 3/13  
3 44519 เด็กหญิงพรรัมภา รวดเร็ว 3/13  
4 44516 เด็กหญิงปวีณา สมานทอง 3/13  
5 44505 เด็กหญิงณหทัย แสงวิสิทธิ์ 3/13  
6 44512 เด็กหญิงธารารัตน์ ประดับสุข 3/13  
7 44514 เด็กชายนิธิวัฒน์ มีศิริ 3/13  
8 44534 เด็กหญิงอนันดา มาลัย 3/13  
9 44494 นางสาวกนกรดา ศรีสมุทร 3/13  
10 44143 นางสาวฐิติภา บางทราย 3/5  
11 44160 เด็กหญิงมณฑน์มรรษกร มหายศ 3/5  
12 44168 เด็กหญิงสุจินดา สุขร่วม 3/5  
13 44166 นายสรยุทธ สุทธิสาร 3/5  
14 44139 นางสาวจันทิมา หมื่นถลา 3/5  
15 44080 นางสาวภัทรมน เพวงค์ 3/5  
16 44170 นายสุภัทรชัย พรหมบุตร 3/5  
17 44269 นางสาวกัญญณัช ทองอุดม 3/7  
18 44303 เด็กหญิงสิริมา เจนขบวน 3/7  
19 44223 นางสาวกฤษติญา นพพิบูลย์ 3/7  
20 44227 นางสาวเกวลิน งามพร้อม 3/7  
21 44244 นางสาวปภาวดี ทรงศรี 3/7  
22 44284 เด็กหญิงธัญพิชชา กระแสเทพ 3/7  
23 44239 นายธนภัทร สมร่าง 3/7  
24 44246 เด็กชายประภาวิน คานศรี 3/7  
25 44240 นายธีรโชติ ใจดี 3/7  
26 44230 เด็กชายชัชวาล เปล่งปลั่งศรี 3/7  
27 44260 นายไรวินทร์ ระวังชื่อ 3/7  
28 44267 นายอรรณพ ผลเจริญ 3/7  
29 44272 เด็กชายเจนภูมิภพ ทวีรัตน์ 3/7  
30 44257 เด็กชายโยธา ปานทอง 3/7  
31 44253 นางสาวภคพร บุพศิริ 3/7  
32 44226 นายกิตติพงษ์ รักงาม 3/7  
33 44262 เด็กชายวิทวัส กระจ่างจิตร 3/7  
34 44236 เด็กชายณัฐยศ ทิวคู่ 3/7  
35 44255 นายภูจินนท์ สำรวมจิต 3/7  
วันเปิดรับสมัคร : 04 พฤศจิกายน 2562 วันปิดรับสมัคร : 12 ธันวาคม 2562
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  20 คน